This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Hungarobox: Szövegértési feladatok 1.

A megjelenés dátuma

2015, available on 28/10/2021

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

üzlet és kommunikáció

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B2
C1

A tanyanyag típusa

tevékenység/feladat

Nyelvi jegyek

szókincs
nyelvtan

Készség(ek)

írás
olvasás

Leírás

A Hungarobox projekt az IKT szókincs tanítására és gyakorlására kidolgozott feladatcsomag. A feladatok a glosszáriumban található szavak és kifejezések tanulását segítik.
A feladatok többsége B1–B2 szintű, de néhány a haladóbb, C1 szintű tanulóknak készült.
A feladatok, összesen mintegy 100, online vagy nyomtatott formában is használható. Öt csoportban vannak: játékos, szókincsfejlesztő, nyelvtani, szövegalkotás- és szövegértés-feladatok.
Ez a tananyag a magyart mint idegen nyelvet tanulók számára készült online anyag, melyet kiváló, a szakmájukban elismert szakemberek állítottak össze, akik idegennyelv-, vagy a magyar mint idegen nyelv tanárok. A feladatlapok tematizálva vannak az IKT szakkifejezéseket magyarul mint idegen nyelven tanulók számára. Ezen a feladatlapon egy 162 szóból álló szöveg található, amely a számítógép részeiről szól.

Esettanulmány

Ez a feladatlap ideális az IKT szókincs gyakorlásáhotz és értékeléséhez. A feladatlap a tudás elmélyítésére szolgál. Három feladatot tartalmaz: az eslő feladat kiegészítendő kérdések megválaszolása, a második egy igaz/hamis feladat; a harmadik mondatok kiegészítése megadott szavakkal. A tanulók támogatására szolgál az IKT szójegyzék, mely elérhető a weboldalon és az utasítás szerint is használható.
A szöveg szakkifejezésekben gazdag, ugyanakkor többször ismétlődnek a szövegben megkönnyítve annak megértését. Olvasás előtti feladat lehet a szöveg átfutása, melnyek során a tanulók megjósolják: milyen típusú szöveggel van dolguk. Azután átolvassák a szöveget, hogy a tartalmát is meg tudják jósolni. Ezt követően a tanulók kitöltik a feladatlapot; lehet tetszőlegess sorrendben. A feladatok lehetővé teszik a szövegértés folyamatos monitorozását; a tanulóknak a szövegben vissza kell keresniük részeket ahhoz, hogy mind a három feladatot meg tudják oldani. A szociális tanulás támogatása érdekébebn tanulópárok alakíthatók a megoldások összehasonlítására. Az utolsó feladat lehet egy pókhálóábra készítése a számítógépes kifejezésekről, és ez a grafikus szervező segíthet a tanulóknak emlékezni a kifejezésekre.

Útmutató

Egy valós életből vett, autentikus magyar nyelvű szöveg található a feladatlapon; a szöveg nyelve és stílusa pragmatikus okokból is jó. A ráhangoló feladat lehet, hogy a tanulók megjósolják a szöveg tartalmát átfutással és rákereső olvasással; a szöveg tartalmát megjósolva aktiválják háttértudásukat a témáról. Azután alaposan átolvassák a szöveget, és jóslataikat megerősítik vagy elvetik. Ezt követően a tanulók megválaszolják a szövegről szóló kérdéseket; eldöntik, hogy az állítások igazak vagy hamisak; végül kitöltik a lyukakat a szövegben. Mivel a tanulóknak már vannak előzetes ismereteik ezekről a kifejezésekről, erre építhetnek, miközben a feladatot végzik. Miután kitöltötték a lyukakat, önellenőrzést végezhetnek, vagy a megoldásaikat párokban összehasonlíthatják. Az utolsó feladat lehet, hogy grafikus szervezőt készítenek a tanulók a kifejezésekből. A vizuális típusú tanulók többletsegítséget kapnak.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

5

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

5

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

5

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Ez a tananyag kielégíti az IKT-t tanulók igényeit. A weboldal a magyart mint idegen nyelvet tanulók igényeit kielégíti, hiszen ez a weboldal kimondottan a magyart mint idegen nyelvet tanulók számára készült. A pdf feladatlap megoldókulccsal készült. Bár a szókincs tanítására nem ez a leginnovatívabb módszer, nagyon könnyen kezelhető mind az oktatók, mind a tanulók számára. A feladatlap nagyon jó bizonyos szókincs begyakorlására, egyúttal a nyelvtanra nagyon jól fókuszál.
A tananyag weboldala:
Visit