This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Hungarobox: Szövegalkotási feladatok 1.

A megjelenés dátuma

2015; available on 28/10/2021

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

üzlet és kommunikáció

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

C1

A tanyanyag típusa

tevékenység/feladat

Nyelvi jegyek

szókincs
nyelvtan

Készség(ek)

írás
olvasás

Leírás

A Hungarobox projekt az IKT szókincs tanítására és gyakorlására kidolgozott feladatcsomag. A feladatok a glosszáriumban található szavak és kifejezések tanulását segítik.
A feladatok többsége B1–B2 szintű, de néhány a haladóbb, C1 szintű tanulóknak készült.
A feladatok, összesen mintegy 100, online vagy nyomtatott formában is használható. Öt csoportban vannak: játékos, szókincsfejlesztő, nyelvtani, szövegalkotás- és szövegértés-feladatok.
Ez a tananyag a magyart mint idegen nyelvet tanulók számára készült online anyag, melyet kiváló, a szakmájukban elismert szakemberek állítottak össze, akik idegennyelv-, vagy a magyar mint idegen nyelv tanárok. A feladatlapok tematizálva vannak az IKT szakkifejezéseket magyarul mint idegen nyelven tanulók számára. Ezen a feladatlapon bizonyos szakkifejezéseket kell megnevezni meghatározásuk alapján. A feladatlaphoz megoldókulcs tartozik.

Esettanulmány

Ez a feladatlap ideális az IKT szakszavak gyakorlásához és ellenőrzéséhez. A szavakat előre megtanítjuk; ezt követően a feladatlapot a tudás elmélyítésére használjuk. Ez a feladatlap egy lyukasszöveg, a szövegkörnyezetet a cím teremti meg. Egy olvasási előtti feladat lehet a szöveg szkennelő olvasása, a tanulók megjósolhatják, milyen típusú szöveg várható. Azután átfutják a szöveget rákereső olvasással, bizonyos részekre, szavakra, kifejezésekre fókuszálnak, így a tartalmat is megjósolják. Ezután a tanulók kitöltik a lyukakat. A szociális tanulás támogatása érdekében a tanulók párba tehetők, összehasonlítva a megoldásaikat. Az utolsó feladat lehet az, hogy a múlt idejű igéket jelen időbe teszik, így a nyelvtant is lehet gyakorolni a feladatlap segítségével. Egy sokkal pragmatikusabb záró feladat lehet az, hogy a tanulók eljátsszák a szituációt párban, gyakorolva a nyelv prozódiáját.

Útmutató

Egy életszerű, autentikus magyar nyelvű szöveg található a feladatlapon; a szöveg nyelve és stílusa a pragmatikai céloknak teljesen megfelel. A bemelegítő/ráhangoló feladat lehet, hogy a tanulók megjósolják a szöveg tartalmát a cím alapján; beszéltetjük őket a facebook-ról; így a témáról már meglévő háttértudásukat aktiváljuk. A következő lépés, hogy a szöveget scanning és skimming módszerrel elolvassák a tanulók; a jóslataikat megerősítik vagy elvetik . Ezt követően a tanulók kitöltik a lyukakat a megfelelő szavakkal. Mivel a tanulóknak van már előzetes ismeretük ezekről a kifejezésekről, erre a tudásra építhetnek a feladat megoldása közben. Miután kitöltötték a lyukakat, önellenőrzést végezhetnek vagy összehasonlítják a megoldásaikat párban. Az utolsó lépés lehet, hogy a tanulók eljátsszák a szituációt, így a szöveget szóban is gyakorolják. Így az auditív típusú tanulók többletsegítséget kapnak.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

5

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

4

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

5

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Ez a tananyag kielégíti az IKT-t tanulók igényeit. A weboldal a magyart mint idegen nyelvet tanulók igényeit kielégíti, hiszen ez a weboldal kimondottan a magyart mint idegen nyelvet tanulók számára készült. A pdf feladatlap megoldókulccsal készült. Bár a szókincs tanítására nem ez a leginnovatívabb módszer, nagyon könnyen kezelhető mind az oktatók, mind a tanulók számára. A feladatlap nagyon jó bizonyos szókincs begyakorlására, egyúttal a nyelvtanra nagyon jól fókuszál.
A tananyag weboldala:
Visit