This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Hungarobox: Szókincsfejlesztő feladatok 1.

A megjelenés dátuma

available on 28/10/2021

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

üzlet és kommunikáció

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B2

A tanyanyag típusa

tevékenység/feladat
útmutató (online kurzus/könyv)

Nyelvi jegyek

szókincs

Készség(ek)

írás
olvasás

Leírás

A Hungarobox projekt az IKT szókincs tanítására és gyakorlására kidolgozott feladatcsomag. A feladatok a glosszáriumban található szavak és kifejezések tanulását segítik.
A feladatok többsége B1–B2 szintű, de néhány a haladóbb, C1 szintű tanulóknak készült.
A feladatok, összesen mintegy 100, online vagy nyomtatott formában is használható. Öt csoportban vannak: játékos, szókincsfejlesztő, nyelvtani, szövegalkotás- és szövegértés-feladatok.
Ez a tananyag a magyart mint idegen nyelvet tanulók számára készült online anyag, melyet kiváló, a szakmájukban elismert szakemberek állítottak össze, akik idegennyelv-, vagy a magyar mint idegen nyelv tanárok. A feladatlapok tematizálva vannak az IKT szakkifejezéseket magyarul mint idegen nyelven tanulók számára. Ezen a feladatlapon bizonyos szakkifejezéseket kell megnevezni meghatározásuk alapján. A feladatlaphoz megoldókulcs tartozik.

Esettanulmány

Ez a feladatlap ideális az IKT szakkifejezések megtanulásához és gyakorlásához. A szavakat előzetesen megtanítjuk; ezután a feladatlap a tudás elmélyítésére alkalmas. A feladatlapon főként párosítás a feladat, mely feladattípus önbizalmat, magabiztosságot ad a tanulónak. Ezeket az IKT szavakat előzetesen meg lehet tanítani egy szótárból, vagy egy olyan olvasmányból, mely ezeket a szavakat tartalmazza; ezt követően a feladatlap nagyon jól használható gyakorlásra. Bemelegítő, ráhangoló feladat lehet, hogy a definíciókból a már ismert szavakat megkeressük, és megjósuljuk, milyen szövegkörnyezetben várhatjuk az előfordulásukat. Ez a bevezető feladat a jelentésalkotást segíti, és lehetővé teszi, hogy a tanuló a már meglévő IKT szókincsét aktiválva a háttértudására építsen. Ezt követően a feladatlap mind egyéni, mind csoportos munkában használható. A zárófeladat lehet mondatalkotás ezen szavakkal, így az új szavak az aktív szókincsbe kerülnek.

Útmutató

IKT kifejezések magyar definiciói találhatók a feladatlapon. A bemelegítő feladat lehet, hogy fotókat/képeket keres a tanuló az interneten, melyeket lehet a feladatlapon olvasható definíciókhoz kapcsolni.; ez a tanítás a konstruktív tanulást támogatja. Mivel a tanulók már imserik ezeket a kifejezéseket, erre az előzetes ismeretre építhetünk az új tanulásakor. A párosítási feladat után a tanulók szövegkörnyezetbe helyezhetik azokat a szavakat, melyeket ki kellett találniuk. Amikor a tanulók előállnak a definíciókkal, kicserélhetik a fotókhoz/képekhez társított definíciókat a az IKT szavakkal. Így a vizuális típusú tanulók további támogatást kapnak.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

5

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

4

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

5

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Ez a tananyag kielégíti az IKT-t tanulók igényeit. A weboldal a magyart mint idegen nyelvet tanulók igényeit kielégíti, hiszen ez a weboldal kimondottan a magyart mint idegen nyelvet tanulók számára készült. A pdf feladatlap megoldókulccsal készült. Bár a szókincs tanítására nem ez a leginnovatívabb módszer, nagyon könnyen kezelhető mind az oktatók, mind a tanulók számára. A feladatlap nagyon alkalmas bizonyos szókincs begyakorlására, bár nem alkalmas reflexióra.
A tananyag weboldala:
Visit