This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

A database of selected, reviewed, tested, assessed and validated e-learning based language teaching sources addressed to Higher education students for the learning of 18 different European languages.

Back to Teaching Sources

Multilingual Student with Special Needs in School / MITMEKEELNE ERIVAJADUSEGA ÕPILANE KOOLIS

Ilmumise kuupäev

2020

Sihtgrupp

Õppejõud
Üliõpilased

Valdkond

Meditsiin ja hooldus
Õpetajate koolitus

Õppimismudel

Kontaktõpe

Sihtkeel

Õppija lähtekeel

mis tahes keel

Õppija soovitatav CEFR tase

C1
C2

VAHENDI tüüp

Õpik/veebipõhine õppekursus

Keele aspektid

Sõnavara
Grammatika

Oskused

Kuulamine
Kriitiline mõtlemine
Kirjutamine
Lugemine

KIRJELDUS

See allikas kujutab endast käsiraamatut mitmekeelsete erivajadustega õpilastega toimetulekuks koolis. Vahend on mõeldud töötamiseks õppekeelest erineva emakeelega õppijatega, kes omandavad eesti keelt teise keelena, kuid kellel on lisaks mingi arenguline erivajadus. Ressurss põhineb pedagoogikateaduse põhiprintsiipidel ning käsitleb nende rakendamist ja edasisi kohandusi. Raamatus on ka tüüpilisemate näidetega illustreerituid juhtumiuuringuid.

Juhtumiuuring

Seda ressurssi saab kasutada klassitööks. Kuna käsiraamat käsitleb konkreetset teemat, võib kogu ressurssi või selle üksikuid alajaotisi kasutada nii üldhariduslikel eesmärkidel kui ka lisaülesanneteks. Näiteks võib õppejõud määrata valitud väljavõtteid õppijatele lugemiseks ja tunnis esitlemiseks, kokkuvõtete kirjutamiseks, materjalis pakutud õppemeetodite kommenteerimiseks ja uute metoodikate väljatöötamiseks. Teatud teave on esitatud täpptabeli kujul, nii et õpilastel võidakse paluda arutluskäike edasi arendada ja esitatud väiteid täpsustada. Õppijate teadmiste kontrollimiseks võib õppejõud valida osa tekstist ja varjata selles iga 10. sõna, paludes üliõpilasel lisada puuduvad sõnad.

JUHISED

Ressurss on pdf-vormingus ja on hõlpsasti juurdepääsetav. Õppejõud võib ressursi sisukorra järgi valida teda huvitavaid teemasid. Ressurss ise annab põhjaliku ülevaate eesti keele teise keelena õpetamisest erivajadustega õppijatele ja seetõttu saab seda kasutada ressursina igas klassiruumis, kus see või sellega seotud teemad on õppekava osa.

Ülevaade

Kategooria
Rate
Terviklik lähenemine
Oskus rahuldada õpetajate ja õpilaste vajadusi

3

Lisaväärtus
On tehtud olulisi täiustusi

3

Motivatsiooni suurendamine
Võime motiveerida õpilasi keeleoskust parandama

3

Novaatorlus
Tõhusus uuenduslike, loominguliste ja senitundmatute LSP-õppe lähenemisviiside juurutamisel

2

Ülekantavus
Võimalus saada mitmekeelsete keeleõppeprojektide lähtealuseks teistes riikides

4

Oskuste hindamine ja põhjendamine
Sobilike vahendite kättesaadavus nii õppejõududele, et nad võiksid üliõpilaste edusamme jälgida, kui ka üliõpilastele enda progressi hindamiseks ja õppimise üle mõtisklemiseks

1

Kohandatavus
Sisu paindlikkus ja võimalus ainekeele õppejõududel kohandada sisu vastavalt enda ja üliõpilaste vajadustele

3

Kasulikkus
Palun hinnake vahendi tehnilist rakendatavust õppejõu ja õppija seisukohalt

5

Ligipääsetavus
Palun hinnake ligipääsetavust õppejõu ja üliõpilase seisukohalt

5

MÄRKUSED JA KOMMENTAARID:
Ressurss esitatakse käsiraamatu kujul pdf-vormingus ning seega seostub tegevuste mitmekesisus eelkõige teksti kasutamisega, kasvõi lugedes seda koos klassiruumis või kodutööna iseseisvalt. Käsiraamatus toodud graafikuid saab kasutada laiendatud kommentaaride loomiseks, tekstimaterjalide põhjal aga kirjalike tööde kirjutamisel. Siiski tuleb meeles pidada, et ressurss on osa suuremast projektist, mille veebiaadress on https://ranne.ut.ee/. See avab potentsiaalselt rohkem võimalusi lisateabe eesti keele kui teise keele kohta saamiseks.