This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Databáza vybraných, preskúmaných, testovaných, hodnotených a overených zdrojov výučby jazykov na báze e-learningu určených študentom vysokých škôl na štúdium 18 rôznych európskych jazykov.

Back to Teaching Sources

Slovenský jazyk - Slovenská abeceda

Dátum vydania

29 March 2021

Cieľová skupina

učitelia
poslucháči

Odbory

vzdelávanie učiteľov

Formy vzdelávania

samostatné učenie sa
prostredie triedy

Cieľový jazyk

slovenský

Jazyk výučby

slovenský

Odporúčaná úroveň CEFR pre učiacehosa

A1

Typ učebnej látky

Video

Znaky jazyka

slovná zásoba
Pragmatika

Zručnosť

Počúvanie
porozumenie reči
kritické myslenie
písanie
čítanie
Sprostredkovanie

Popis

Táto učebná pomôcka je vhodná pre začínajúcich vysokoškolských študentov, ktorí študujú učiteľstvo, pedagogiku alebo slovenčinu a chcú si osvojiť alebo vyučovať slovenčinu ako cudzí jazyk. Potrebujú rozvíjať svoje posluchové zručnosti a zároveň si potrebujú rozšíriť slovnú zásobu. Tento materiál pomáha tak lektorom, ktorí môžu toto video používať so študentmi na hodinách, ako aj študentom, ktorí ho môžu, skôr samostatne, tiež skúmať.

Prípadová štúdia

Cieľovou skupinou sú predovšetkým študenti, ktorí navštevujú učiteľské, pedagogické alebo slovenské študijné programy akéhokoľvek stupňa (bakalárske, magisterské, doktorandské alebo aj postgraduálne). Učebný materiál je ideálny na použitie v malých seminárnych skupinách (do 15 študentov). Použitá metóda by mala zahŕňať jasné pokyny učiteľa, ktorý má viesť aktivity, pri ktorých postupne preberá úlohu facilitátora z pôvodnej úlohy inštruktora. Pre efektívnu diskusiu na danú tému je nevyhnutná aj kooperatívna práca na projekte. Výsledkom je, že študenti si precvičia slovenský jazyk rozvíjaním svojich posluchových a rečových zručností a zároveň si rozšíria slovnú zásobu. Aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám, študenti majú byť v bezpečnej vzdialenosti, aby dobre videli a počuli video. Materiál sa dá využiť v rámci vnútroškolských alebo mimoškolských seminárov na univerzite v rámci jednotlivých predmetov.

Usmernenia

Zahrievacia aktivita: Diskutujte so žiakmi o úlohe abecedy pri učení sa jazyka a jeho ovládaní. Venujte sa otázkam, ako napr: "V ktorých oblastiach jazyka zohráva abeceda najvýznamnejšiu úlohu?", "Ktoré jazykové zručnosti sú priamo založené na abecede?", "Ktoré jazykové zručnosti s ňou súvisia len sprostredkovane?", "Koľko rôznych abecied poznáte?", "Viete nám ukázať písmená, ktoré vo vašom materinskom jazyku neexistujú?", "Viete uviesť príklady tých istých zvukov reprezentovaných viacerými písmenami z viacerých jazykov?".
Krok 1: Činnosť pred sledovaním. Povedzte žiakom, že si pozrú video o slovenskej abecede. Požiadajte žiakov, aby venovali osobitnú pozornosť spôsobu písania a výslovnosti začiatočných písmen. Požiadajte ich, aby si počas sledovania zapisovali písmená najlepšie s fonetickými symbolmi, ktoré znamenajú ich výslovnosť. Video umožní študentom okrem precvičenia počúvania aj rozpoznať a precvičiť si slovnú zásobu. Video si pozrite do času 4:30.
Krok 2: Sledovanie videa. Študenti si video pozrú raz alebo dvakrát a vypracujú si úlohu. Uistite sa, že jeho kvalita je prijateľná a že študenti video počujú bez rušenia a tiež, že ho dobre vidia.
Krok 3: Študenti požiadaní, aby išli k tabuli a napísali na ňu písmená slovenskej abecedy. Potom si všetci žiaci s pomocou a vedením učiteľa precvičia výslovnosť príslušných písmen.
Následná aktivita: V rámci aktivity sa žiaci naučia písať slovíčka: Požiadajte študentov, aby si zapísali čo najviac slov, ktoré si z videa zapamätali. Prípadne môžu počítať aj ďalšie zmysluplné slovenské slová. Dajte im dostatok času na zapísanie toho, čo si zapamätajú. Potom požiadajte študentov, aby povedali slová, ktoré si zapísali. Toto sa dá urobiť aj ako súťaž. V takom prípade začnite s otázkou, koľko slov mohli žiaci nazbierať, a začnite tým, ktorý ich nazbieral najviac, potom treba spomenúť aj slová, ktoré neboli spomenuté a ktoré nazbierali ostatní žiaci.

Prehľad

kategória
Hodnotenie
Prístup sporozumením: miera, do akej sú prispôsobené potreby študentov a učiteľov

5

Pridaná hodnota: učebné osnovy ponúkajúce skutočný rozvoj

5

Zlepšenie motivácie k učeniu: do akej miery učivo zvyšuje motiváciu študentov zlepšovať svoje jazykové znalosti

5

Inovácia: nakoľko je inovatívny, kreatívny doposiaľ neznámy spôsob vyučovania prezentovaného jazyka

3

Prenosnosť: nakoľko je prenosná alebo môže slúžiť ako zdroj pre ďalšie jazykové projekty v iných krajinách

4

Testovanie a validácia schopností: dostupnosť nástrojov pre učiteľov na monitorovanie pokroku študentov a na sebahodnotenie a reflexiu študentov

5

Použiteľnosť: flexibilita obsahu, možnosti prispôsobiť obsah potrebám študentov a učiteľov daného jazyka

4

Použiteľnosť: posúdenie technickej použiteľnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Dostupnosť: hodnotenie dostupnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Recenzia:
Toto video je užitočné pre študentov, ktorí sa učia slovenčinu na úrovni začiatočníkov. Pri sledovaní videa sa môžu učiť písmená slovenskej abecedy spolu s ich výslovnosťou a zároveň sa môžu učiť slovnú zásobu. Lektori môžu video zaradiť do svojich vyučovacích hodín a s jeho pomocou pokryť aktivity súvisiace s danou témou.
Pomocou sprievodných aktivít si študenti naštudujú písmená slovenskej abecedy v písanej aj hovorenej podobe, naučia sa slovnú zásobu a rozvíjajú svoje znalosti slovenčiny počúvaním, čítaním, písaním a hovorením.
Vďaka rôznym aktivitám a typom práce žiakov je táto povinná časť jazyka dynamická a zaujímavá. abeceda je nevyhnutnosťou pri učení sa akéhokoľvek jazyka. Aj keď je študijný materiál pevne stanovený, variabilný potenciál sprievodných aktivít môže žiakom pomôcť objaviť význam samostatného, nepriameho, pasívneho a podprahového učenia sa a rozvíjania zručností, čo môžu extrapolovať do iných oblastí štúdia, čím sa celý proces učenia stane pre nich a ich budúcich študentov bližším, prirodzenejším a príjemnejším. Jazykom materiálu je slovenčina, preto ho nie je možné použiť na hodinách výučby iných jazykov. Sprievodné aktivity sa však môžu hodiť na akýkoľvek iný jazyk. pochopenie, resp. osvojenie si materiálu vo videu možno ľahko sledovať pred, počas a po jeho pozretí.
Hoci video predstavuje pevný obsah, možno ho prehrať raz alebo dvakrát, celkovo alebo prerušiť, pričom sprievodné aktivity sú variabilné. základná jazyková téma písmen abecedy vo videu, jeho dĺžka, sprievodné aktivity a malé technické požiadavky robia tento zdroj ľahko použiteľným. video je použiteľné v triedach s počítačmi s internetom, reproduktormi a projektorom. Žiaci si ho môžu pozrieť aj doma.
Webová stránka zdroja učenia:
Visit