This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Databáza vybraných, preskúmaných, testovaných, hodnotených a overených zdrojov výučby jazykov na báze e-learningu určených študentom vysokých škôl na štúdium 18 rôznych európskych jazykov.

Back to Teaching Sources

Slovenský jazyk - Slovenské pozdravy

Dátum vydania

26 February 2021

Cieľová skupina

učitelia
poslucháči

Odbory

vzdelávanie učiteľov

Formy vzdelávania

samostatné učenie sa
prostredie triedy

Cieľový jazyk

slovenský

Jazyk výučby

slovenský

Odporúčaná úroveň CEFR pre učiacehosa

A1

Typ učebnej látky

Video

Znaky jazyka

slovná zásoba
Pragmatika
Prosody

Zručnosť

Počúvanie
porozumenie reči
kritické myslenie
písanie
čítanie
Sprostredkovanie

Popis

Táto učebná pomôcka je vhodná pre začínajúcich vysokoškolských študentov, ktorí študujú učiteľstvo, pedagogiku alebo slovenčinu a chcú si osvojiť alebo vyučovať slovenčinu ako cudzí jazyk. Potrebujú rozvíjať svoje posluchové zručnosti a zároveň si potrebujú rozšíriť slovnú zásobu. Tento materiál pomáha tak lektorom, ktorí môžu toto video používať so študentmi na hodinách, ako aj študentom, ktorí ho môžu, skôr samostatne, tiež skúmať.

Prípadová štúdia

Cieľovou skupinou sú predovšetkým študenti, ktorí navštevujú učiteľské, pedagogické alebo slovenské študijné programy akéhokoľvek stupňa (bakalárske, magisterské, doktorandské alebo aj postgraduálne). Učebný materiál je ideálny na použitie v malých seminárnych skupinách (do 15 študentov). Použitá metóda by mala zahŕňať jasné pokyny učiteľa, ktorý má viesť aktivity, pri ktorých postupne preberá úlohu facilitátora z pôvodnej úlohy inštruktora. Pre efektívnu diskusiu na danú tému je nevyhnutná aj kooperatívna práca na projekte. Výsledkom je, že študenti si precvičia slovenský jazyk rozvíjaním svojich posluchových a rečových zručností a zároveň si rozšíria slovnú zásobu. Aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám, študenti majú byť v bezpečnej vzdialenosti, aby dobre videli a počuli video. Materiál sa dá využiť v rámci vnútroškolských alebo mimoškolských seminárov na univerzite v rámci jednotlivých predmetov.

Usmernenia

Zahrievacia aktivita: Požiadajte študentov, aby zozbierali čo najviac pozdravov vo svojom rodnom jazyku. Dajte im dostatok času na prípravu. Keď skončia, prediskutujte otázky týkajúce sa rôznych pozdravov, ktoré študenti zozbierali, ako napríklad: "Koho môžete takto pozdraviť?", "Je to formálny alebo neformálny pozdrav?", "Vzťahuje sa na určitú dennú dobu?", "Používa sa pri špecifických príležitostiach?" alebo "Používa sa bežne alebo sa stal archaickým?" atď.
Krok 1: Činnosť pred sledovaním. Povedzte študentom, že si pozrú video o slovenských pozdravoch. Požiadajte študentov, aby venovali osobitnú pozornosť spôsobu písania a vyslovovania jednotlivých pozdravov. Požiadajte ich, aby si uvedené pozdravy zapísali. Video umožní študentom okrem precvičenia počúvania aj rozpoznanie a precvičenie slovnej zásoby. Video si pozrite do času 4:38. Pokročilejší študenti si prípadne môžu pozrieť celý obsah.
Krok 2: Sledovanie videa. Študenti si video pozrú raz alebo dvakrát a vypracujú si úlohu. Uistite sa, že jeho kvalita je prijateľná a že študenti video počujú bez rušivých vplyvov a tiež, že ho dobre vidia.
Krok 3: Študenti požiadaní, aby išli k tabuli a napísali na ňu jeden slovenský pozdrav. Potom si všetci žiaci s pomocou a vedením učiteľa precvičia výslovnosť príslušných pozdravov. Na záver učiteľ zotrie tabuľu.
Následná aktivita: V rámci aktivity sa žiaci naučia hovoriť slovenský jazyk: Vytvorte dvojice žiakov. Požiadajte študentov, aby vymysleli čo najviac rôznych situácií pre rôzne pozdravy v slovenčine. Dajte študentom dostatok času na prípravu. Keď sú všetci pripravení, požiadajte rôzne dvojice, aby pred triedou zahrali jednu situáciu, kým nepomenujú všetky.

Prehľad

kategória
Hodnotenie
Prístup sporozumením: miera, do akej sú prispôsobené potreby študentov a učiteľov

5

Pridaná hodnota: učebné osnovy ponúkajúce skutočný rozvoj

5

Zlepšenie motivácie k učeniu: do akej miery učivo zvyšuje motiváciu študentov zlepšovať svoje jazykové znalosti

5

Inovácia: nakoľko je inovatívny, kreatívny doposiaľ neznámy spôsob vyučovania prezentovaného jazyka

3

Prenosnosť: nakoľko je prenosná alebo môže slúžiť ako zdroj pre ďalšie jazykové projekty v iných krajinách

4

Testovanie a validácia schopností: dostupnosť nástrojov pre učiteľov na monitorovanie pokroku študentov a na sebahodnotenie a reflexiu študentov

5

Použiteľnosť: flexibilita obsahu, možnosti prispôsobiť obsah potrebám študentov a učiteľov daného jazyka

4

Použiteľnosť: posúdenie technickej použiteľnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Dostupnosť: hodnotenie dostupnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Recenzia:
Toto video je užitočné pre študentov, ktorí sa učia slovenčinu na úrovni začiatočníkov. Pri sledovaní videa sa môžu učiť slovenské pozdravy spolu s ich výslovnosťou a zároveň sa môžu učiť slovnú zásobu. Lektori môžu video zaradiť do svojich vyučovacích hodín a s jeho pomocou pokryť aktivity súvisiace s danou témou.
Vďaka sprievodným aktivitám sa študenti učia slovenské pozdravy v písomnej aj ústnej podobe, osvojujú si slovnú zásobu a budujú si zručnosti v slovenčine počúvaním, čítaním, písaním a hovorením. Vďaka rôznym aktivitám a typom práce žiakov je táto povinná časť jazyka dynamická a zaujímavá. Poznanie rôznych pozdravov je nevyhnutnosťou pri učení sa akéhokoľvek jazyka. Aj keď je študijný materiál pevne stanovený, variabilný potenciál sprievodných aktivít môže študentom pomôcť objaviť význam samostatného, nepriameho, pasívneho a podprahového učenia sa a rozvíjania zručností, čo môžu extrapolovať do iných oblastí štúdia, čím sa celý proces učenia im a ich budúcim študentom priblíži, stane sa prirodzenejším a príjemnejším.
Jazykom materiálu je slovenčina, preto ho nie je možné použiť na hodinách výučby iných jazykov. Sprievodné aktivity sa však môžu hodiť na akýkoľvek iný jazyk.
Pochopenie a osvojenie si materiálu vo videu sa dá ľahko sledovať pred, počas a po jeho pozretí. Hoci video predstavuje pevný obsah, možno ho prehrať raz alebo dvakrát, úplne alebo prerušiť, pričom sprievodné aktivity sú variabilné. Základná jazyková téma pozdravov vo videu, jeho dĺžka, sprievodné aktivity a malé technické požiadavky robia tento zdroj ľahko použiteľným. Video je použiteľné v triedach s počítačmi s internetom, reproduktormi a projektormi. Žiaci si ho môžu pozrieť aj doma.
Webová stránka zdroja učenia:
Visit