This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Keresd a kakukktojást!

A megjelenés dátuma

February, 2002 – January, 2012

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

jog

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B2

A tanyanyag típusa

tevékenység/feladat

Nyelvi jegyek

szókincs

Készség(ek)

írás
olvasás

Leírás

Ez a taneszköz a magyart mint idegen nyelvet tanulók számára készült weboldalon érhető el. Itt taneszközök, hallott szövegértési feladatok, szövegek, feladatlapok gyakorlatokkal állnak rendelkezésre. Ezek típus és nyelvtudás szerint vannak rendszerezve. A tartalmakat magasan képzett szakemberek állították össze, akik több idegen nyelv és a magyar mint idegen nyelv tanárai vagy oktatói, kiemelkedő szaktudásuk van a témában. A feladatlapok között van egy tematikus gyűjtemény a magyar mint idegen nyelv tanulói számára a magyar mint idegen nyelv feladatlapok magyar nyelven. Ez a feladatlap egy grafikus szervezővel kezdődik: a szavak tematikusan vannak csoportosítva; minden csoportban van egy-egy szó, amely a jelentését tekintve páratlan. Ezután a páratlan szó kontextusba kerül: a második feladat a szó és a definíciójának megfeleltetése. Ez a gyakorlat a különböző típusú tanulók tudásépítési eljárásait támogatja.

Esettanulmány

Ez a feladatlap ideális mind a jog különböző területeinek speciális szókincsének gyakorlásához, mind értékeléséhez. A szókincset előre megtanultuk; ezután a feladatlap használható az ismeretek elmélyítésére. Mivel a feladatlapot főként az oktatáshoz illeszkedve használják, magabiztosságot ad a tanulóknak. Úgy gondolom, hogy a jogi szókincset először szótárból vagy egy speciális olvasmányból kell megtanítani, amely tartalmazza ezeket a szavakat; majd a feladatlapokat az új szókincselemek gyakorlásához lehet használni.
Egy bemelegítő feladat lehet egy lyukas szövegeket kitöltő gyakorlatok készítése; olyan mondatoké, amelyekbe a feladatlap kifejezéseit be kell illeszteni. Ez a bevezető gyakorlat támogatja a tanulók jelentésalkotó mechanizmusát, és lehetővé teszi számukra, hogy előre megjósolják, hogy milyen jogi témát kell aktiválniuk a háttértudásukban. Ezután a feladatlap egyéni vagy közös munkára egyaránt használható. Az utolsó lépés az lehet, hogy a tematikus csoportban a nem kakukktojás szavakból mondatokat alkotnak.
Ez a feladatlap ideális ismétléshez vagy önellenőrzéshez a különböző jogterületek (munkajog, alkotmányjog és polgári jog) szókincsének elsajátítása után.

Útmutató

A jogi szakkifejezéseket grafikus szervezőben rendszerezzük; ez a tanítási mód támogatja a konstruktív tanulási módot. Mivel a tanulók már rendelkeznek korábbi ismeretekkel ezekről a kifejezésekről, az új információk felépítésekor ezekre az ismeretekre tudnak építeni. A páratlan példák megtalálása aktivizálja a tanulók korábbi ismereteit, több szókincsterületre összpontosít, hogy megtalálják a szócsoportba nem illő elemet. Ez a tanulási mód támogatja az elemzési és a globális tanulási készségeket: a tanulóknak meg kell találniuk a különbségeket és hasonlóságokat a csoportba tartozó elemek között. A grafikus szervezők támogatják a vizuális tanulókat.
Egy melegebb feladat lehet az, hogy minden szócsoportnak adjunk címet, hogy a tanulók egy-egy jogterületre összpontosíthassanak. Az 1. lépés lehet az, hogy a tanulóknak mondatokat kell alkotniuk az egyes szavakkal. Ha a feladatlapot osztálytermi környezetben használják, ezt a feladatot csoportmunka formájában is ki lehet tölteni. A 2. lépés a szó és a megfelelő definíció összevetése. A 3. lépés az, hogy a tanulók tematikus csoportokban alkotnak definíciókat az egyes szavakhoz. Ha csoportmunkában dolgoznak, akkor a definíciókat csoportosan lehet elkészíteni; ha egyéni munka, akkor a tanuló választhat egy témát.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

4

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

5

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

4

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Ez a weboldal a magyart mint idegen nyelvet tanulóknak szól. Ez a pdf feladatlap kulcsot tartalmaz. A speciális szókincs tanításának ez a módja nem a leginnovatívabb, azonban nagyon könnyen kezelhető mind az oktatók, mind a tanulók számára. A feladatlap nagyon jó bizonyos szókincselemek gyakorlásához, nem reflexióra készült.
A tananyag weboldala:
Visit