This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Databáza vybraných, preskúmaných, testovaných, hodnotených a overených zdrojov výučby jazykov na báze e-learningu určených študentom vysokých škôl na štúdium 18 rôznych európskych jazykov.

Back to Teaching Sources

Vzdelávanie, psychológia vo vzdelávaní

Dátum vydania

26/09/2021

Cieľová skupina

učitelia
poslucháči

Odbory

vzdelávanie učiteľov

Formy vzdelávania

samostatné učenie sa
prostredie triedy

Cieľový jazyk

slovenský

Jazyk výučby

slovenský

Odporúčaná úroveň CEFR pre učiacehosa

B2

Typ učebnej látky

Audio

Znaky jazyka

slovná zásoba

Zručnosť

Počúvanie
porozumenie reči
kritické myslenie

Popis

Tento online zdroj je zbierkou podcastov o aktuálnych témach súvisiacich so vzdelávaním, napr. o šikanovaní, detskej obezite, vývojových poruchách, deťoch s Aspergerovým syndrómom, autistických deťoch, duševnom zdraví učiteľov atď. K dispozícii sú rozhovory so psychológmi, odborníkmi a lekármi v slovenskom jazyku. Žiaci a učitelia majú možnosť oboznámiť sa s najpodstatnejšími výrazmi a slovami súvisiacimi s niektorými oblasťami pedagogiky a psychológie. Podcasty sú ideálne pre študentov na úrovni B2+ a sú atraktívne pre tých študentov, ktorí sa zaujímajú o vzdelávanie učiteľov. Tento zdroj umožňuje lektorom používať na hodinách motivujúci a autentický učebný materiál.

Prípadová štúdia

Materiál sa dá otestovať v kontexte triedy. Žiaci majú vykonať činnosti odporúčané v časti s pokynmi nižšie. Potom ich možno otestovať z vedomostí o oblasti, ktorej sa daný podcast týka, aby sa overila účinnosť rozhovoru a súvisiacich úloh. Taktiež je možné navrhnúť dotazník, aby študenti, ktorí sa zúčastňujú na projekte, mohli poskytnúť spätnú väzbu o zdroji a aktivitách: Považovali ich za užitočné, zaujímavé a motivujúce? Myslia si, že vyhovujú ich potrebám? Majú nejaké nápady alebo návrhy na zlepšenie?

Usmernenia

Vedená aktivita/varieté: učiteľ aktivizuje základné vedomosti žiakov o danej téme. Krok 1: Aktivita pred počúvaním. Učiteľ predstaví a vysvetlí najdôležitejšie slová v podcaste, ktoré študenti nemusia poznať. Študenti dostanú pracovné listy s otázkami, pravdivými alebo nepravdivými tvrdeniami alebo cvičeniami na vyplnenie medzier a pod. ktoré si musia pozorne prečítať. Krok 2: Počúvanie. Žiaci vykonajú zadanú úlohu na počúvanie. V prípade potreby si môžu podcast vypočuť dvakrát. Krok 3: Aktivita po vypočutí. Odpovede sa prediskutujú a vysvetlia a zároveň sa precvičia rečové zručnosti. V prípade potreby si študenti môžu príslušné časti vypočuť ešte raz, aby si objasnili nedorozumenia.

Prehľad

kategória
Hodnotenie
Prístup sporozumením: miera, do akej sú prispôsobené potreby študentov a učiteľov

5

Pridaná hodnota: učebné osnovy ponúkajúce skutočný rozvoj

5

Zlepšenie motivácie k učeniu: do akej miery učivo zvyšuje motiváciu študentov zlepšovať svoje jazykové znalosti

5

Inovácia: nakoľko je inovatívny, kreatívny doposiaľ neznámy spôsob vyučovania prezentovaného jazyka

3

Prenosnosť: nakoľko je prenosná alebo môže slúžiť ako zdroj pre ďalšie jazykové projekty v iných krajinách

1

Testovanie a validácia schopností: dostupnosť nástrojov pre učiteľov na monitorovanie pokroku študentov a na sebahodnotenie a reflexiu študentov

4

Použiteľnosť: flexibilita obsahu, možnosti prispôsobiť obsah potrebám študentov a učiteľov daného jazyka

3

Použiteľnosť: posúdenie technickej použiteľnosti z hľadiska učiteľa a študentov

4

Dostupnosť: hodnotenie dostupnosti z hľadiska učiteľa a študentov

5

Recenzia:
Tento online zdroj vyhovuje potrebám študentov špecializujúcich sa na vzdelávanie učiteľov, pretože obsahuje informácie o niektorých špecifických oblastiach pedagogiky/psychológie a obsahuje príslušné odborné termíny. Samotné témy môžu byť pre študentov motivujúce na čítanie a rozprávanie v slovenskom jazyku. Hodnotenie môže byť zamerané na slovnú zásobu, samotnú tému (t. j. čo sa študenti o danej oblasti dozvedeli) alebo ich ústny prejav v otvorenej diskusii. Uplatnenie tohto

konkrétneho zdroja v rôznych krajinách môže byť mimoriadne náročné, keďže všetky podcasty sú v slovenčine. Lektori môžu tento zdroj ľahko používať a je možné k nemu bez problémov pristupovať a sťahovať ho.
Webová stránka zdroja učenia:
Visit