This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Databáza vybraných, preskúmaných, testovaných, hodnotených a overených zdrojov výučby jazykov na báze e-learningu určených študentom vysokých škôl na štúdium 18 rôznych európskych jazykov.

Back to Teaching Sources

Núdzový slovník v slovenčine

Dátum vydania

2021

Cieľová skupina

poslucháči

Odbory

Medicína & ošetrovateľstvo

Formy vzdelávania

samostatné učenie sa

Cieľový jazyk

slovenský

Jazyk výučby

nemčina

Odporúčaná úroveň CEFR pre učiacehosa

A1
A2
B1

Typ učebnej látky

Referenčné zdroje (online slovníky/gramatické príručky/slovníky)

Znaky jazyka

slovná zásoba

Zručnosť

Počúvanie
porozumenie reči
čítanie

Popis

Séria Business je špeciálny pokročilý kurz pre podnikateľov. Získate všetko, čo potrebujete na plynulú komunikáciu v cudzom jazyku v obchodných alebo pracovných situáciách. Jazyková výučba je vhodná pre začiatočníkov aj pokročilejších študentov slovenského jazyka, pretože oboznamuje so základnými komunikačnými pojmami. Keďže vyučovacím jazykom je nemčina, na úplné zvládnutie učebnej látky je potrebná základná znalosť nemčiny. Tento výučbový materiál je výborný na individuálne štúdium jazyka, ale dá sa použiť aj na vyučovanie v triede, kde učiteľ môže žiakov prinútiť precvičiť si výrazy, ktoré video ponúka, pomocou ďalších úloh. Hoci sa dôraz kladie na rozvoj slovnej zásoby, termíny dopĺňajú aj niektoré gramatické znalosti. Naučenie sa základných výrazov je kľúčom k rýchlemu úspechu, pretože štíhli žiaci môžu ľahko začať komunikovať medzi sebou a môžu byť motivovaní k ďalšiemu zlepšovaniu svojej slovnej zásoby, aby boli schopní komunikovať jemnejším spôsobom. V rámci následného cvičenia by sa mohli medzi sebou rozprávať a podeliť sa o svoje vedomosti a tiež si doplniť ďalšiu slovnú zásobu.

Prípadová štúdia

Materiál by sa testoval buď v triede, alebo ako projekt na doma. Žiaci by začali memorovaním slov, fráz a praktických výrazov, ktoré sa dajú použiť v každodennom živote. Prozódia jazyka by sa mohla študovať na prvýkrát a žiaci by mohli výrazy nielen počúvať a opakovať, ale mohli by si ich aj zapísať do svojho slovníka s významom vo svojom materinskom jazyku. Počet účastníkov v skupine nie je dôležitý. Úlohy sa dajú použiť ako partnerská práca aj ako skupinová práca. Cieľom úlohy je: študenti by mali spoznať základnú slovnú zásobu Emergency medicine z toho môžu používať ustálené kolokácie.

Usmernenia

Úvodná aktivita/ohrievač: Zisťovanie informácií o znalostiach žiakov v oblasti slovenskej slovnej zásoby. Môžu prísť s niektorými slovami alebo výrazmi, prípadne s medzinárodnou slovnou zásobou, ktorá by motivovala členov skupiny používať slovenský jazyk. Krok 1: Aktivita pred sledovaním. Povedzte žiakom, že budú robiť niekoľko aktivít, ktoré učia slovenský jazyk. Aktivity umožnia študentom rozpoznať a precvičiť si základné konverzačné výrazy. Študenti najprv urobia prípravnú úlohu a dostanú inštrukcie na niektoré z aktivít. Krok 2: Vykonávanie aktivít: čítanie, počúvanie a opakovanie niektorých základných slov a výrazov. Študenti získajú vedomosti o najužitočnejších frázach základnej komunikácie.

Krok 3: Študenti poskytnú spätnú väzbu o svojej úspešnosti. Dostanú pokyn, aby výrazy zopakovali nahlas, potom si ich môžu zapísať do slovníka a analýzou výrazov sa môžu naučiť niektoré nové slová a základnú gramatiku. Krok 4: Žiaci môžu pracovať vo dvojiciach. Môžu sa pýtať a odpovedať na otázky, ktoré sa naučili, a môžu reagovať na frázy. Po zozbieraní ďalšej slovnej zásoby by boli schopní zmysluplne komunikovať.

Prehľad

kategória
Hodnotenie
Prístup sporozumením: miera, do akej sú prispôsobené potreby študentov a učiteľov

4

Pridaná hodnota: učebné osnovy ponúkajúce skutočný rozvoj

3

Zlepšenie motivácie k učeniu: do akej miery učivo zvyšuje motiváciu študentov zlepšovať svoje jazykové znalosti

4

Inovácia: nakoľko je inovatívny, kreatívny doposiaľ neznámy spôsob vyučovania prezentovaného jazyka

3

Prenosnosť: nakoľko je prenosná alebo môže slúžiť ako zdroj pre ďalšie jazykové projekty v iných krajinách

4

Testovanie a validácia schopností: dostupnosť nástrojov pre učiteľov na monitorovanie pokroku študentov a na sebahodnotenie a reflexiu študentov

3

Použiteľnosť: flexibilita obsahu, možnosti prispôsobiť obsah potrebám študentov a učiteľov daného jazyka

4

Použiteľnosť: posúdenie technickej použiteľnosti z hľadiska učiteľa a študentov

3

Dostupnosť: hodnotenie dostupnosti z hľadiska učiteľa a študentov

3

Recenzia:
Materiál je informatívny pre študentov aj lektorov, pretože študenti môžu pracovať individuálne a s pomocou učiteľa. Výučbovým jazykom materiálu je nemčina, ale je jasný a zrozumiteľný. Obsah je možné prispôsobiť potrebám študentov, pretože materiál môže fungovať ako učebný zdroj a môže byť doplnený alebo sprevádzaný inými zdrojmi alebo materiálmi. Odborná slovná zásoba obohacuje vedomosti o urgentnej medicíne. Žiaľ, nie sú tu úlohy na čítanie textov. Stránka je ľahko dostupná pre tých, ktorí sa chcú učiť slovenský jazyk pomocou internetu. K dispozícii je aj vo formáte PDF.
Webová stránka zdroja učenia:
Visit