This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

En databas med utvalda, granskade, testade, utvärderade och validerade språkundervisningskällor baserade på e-lärande som riktar sig till högskolestuderande för inlärning av 18 olika europeiska språk.

Back to Teaching Sources

Svenska ordförrådsspel

Datum för offentliggörande

2021

Målgrupp

studenter

Domänområde

Affärsverksamhet och kommunikation
Internationella förbindelser
Journalistik och multimedia
Turism

Scenario för inlärning

Självständigt lärande

Målspråk

Svenska

Språk i undervisningen

Engelska
Svenska

CEFR-nivå

A1
A2

Typ av material

Aktivitet/uppgift
ljud
Spel

Språkliga särdrag

Vokabulär
Prosodi

Kompetens

Hörförståelse
Talproduktion
Läsförståelse

Beskrivning

Resursen är lämplig för alla som vill lära sig grunderna i svenska, antingen i affärssyfte eller helt enkelt om du vill åka till Sverige som turist.
Resursen fokuserar främst på ordförråd (lösa ord) och uttal (ljud och skrift). Eleverna får en uppsättning aktiviteter/interaktiva spel: 1. Matchningsspel med ljud och text; 2. Matchningsspel med endast ljud; 3. Stavningsutmaning; 4. Välj rätt ord.
Eleverna kan antingen följa den angivna ordningen eller prova dem slumpmässigt, även om eleverna för att kunna gå igenom spel 3 och 4 bör vara bekanta med stavningen av vissa ord.
Längst ner i varje spel visas instruktioner om hur man spelar: t.ex: Hur stavar man det svenska ordet som bilden föreställer med hjälp av bokstäverna längst ner?"
För att spara sina egna framsteg måste eleverna logga in.

Fallstudie

Resursen testades med en grupp på 8 studerande på magisternivå. Dessa studenter, som behärskar vissa språk och har en ganska intuitiv användning och kunskap om främmande språk, ombads att testa resursen på ett självständigt sätt och i sin egen takt. De testade den i cirka 30 minuter och ombads sedan att lämna några kommentarer om resursen och dess användning. Eleverna ansåg att ordförrådsspelen var roliga och interaktiva. Enligt eleverna är detta det bästa sättet att lära sig genom upprepning utan att det blir tråkigt. Även om webbplatsen inte är så tilltalande tyckte de ändå att den var en bra resurs för att lära sig svenska som främmande språk.

Riktlinjer

Självständigt lärande:
1. Följ spelens ordningsföljd, eftersom det tredje spelet kräver vissa kunskaper i svensk stavning.
2. Bedöm dina egna framsteg.
3. Spela så många gånger du vill och upprepa, och om det är meningen kan du också skriva ner orden på ett separat papper.
Klassrumskontext:
1. Föreläsare kan be sina elever att spela det första spelet (till exempel) och ge dem 3 minuter på sig att välja det bästa alternativet. Eleverna måste logga in för att bedöma sina framsteg. Den som får högst poäng vinner.
2. Det andra spelet eller de återstående spelen kan spelas i par eller i grupper. Ge dem mindre tid. Den grupp som får högst poäng vinner.

Recension

Kategori
Räkna med
Helhetsgrepp
kapacitet att matcha föreläsarnas och studenternas behov.

4

Mervärde
De konkreta förbättringar som åstadkommits

5

Motivationsförbättring:
förmågan att motivera eleverna att förbättra sina språkkunskaper

5

Innovation
Effektivitet när det gäller att införa innovativa, kreativa och tidigare okända metoder för inlärning av språkinlärningsprogram

4

Överförbarhet
Mätning av den överförbara potentialen och möjligheten att vara en källa till ytterligare kapitalisering/tillämpning för andra språkprojekt i olika länder

5

Bedömning och validering av färdigheter
Tillgång till lämpliga verktyg för att lärare ska kunna övervaka studenternas framsteg och för att studenterna ska kunna bedöma sina egna framsteg och reflektera över sitt lärande

4

Anpassningsbarhet
innehållets flexibilitet och möjligheter för LSP-föreläsarna att anpassa innehållet till sina egna och studenternas behov

4

Användbarhet
Bedömning av den tekniska användbarheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Tillgänglighet
Bedömning av tillgängligheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Kommentarer:
Resursen är lättillgänglig på nätet för både studenter och lärare. Anvisningarna är ganska tydliga och det är ett bra sätt att öva på ordförråd som man till exempel lärt sig i klassen. Även om det används mer självständigt kan föreläsarna också använda det här i klassen och anpassa det till elevernas behov, eller till och med överföra innehållet till andra tilltalande spel, som kahoot eller mentimeter.
Det motiverar i hög grad eleverna att förbättra sina språkkunskaper, nämligen att tala (genom övningar) och att lyssna.
Även om övningsmetoden (audiolingualmetoden) varken är ny eller innovativ fortsätter den att vara effektiv främst på nybörjarnivå.
Den är dock interaktiv och underhållande, vilket gör den tilltalande för eleverna.
Webbplats för Teaching Source:
Visit