This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

En databas med utvalda, granskade, testade, utvärderade och validerade språkundervisningskällor baserade på e-lärande som riktar sig till högskolestuderande för inlärning av 18 olika europeiska språk.

Back to Teaching Sources

Lär dig svenska på 30 minuter - Alla grunder som du behöver

Datum för offentliggörande

16 Feb 2018

Målgrupp

studenter

Domänområde

Affärsverksamhet och kommunikation
Internationella förbindelser
Turism

Scenario för inlärning

Självständigt lärande

Målspråk

Svenska

Språk i undervisningen

Engelska
Svenska

CEFR-nivå

A1
A2

Typ av material

ljud
Vägledande resurser (online-kurs/bok)
Video

Språkliga särdrag

Vokabulär
Grammatik
Prosodi

Kompetens

Hörförståelse
Talproduktion
Läsförståelse

Beskrivning

Resursen är en 30-minuterskurs för att lära sig grunderna i svenska. Den heter Swedishpod101 och finns på YouTube. Den består av flera lektioner som varar 3 minuter vardera. Lektionerna sträcker sig från enkla meningar (självintroduktion och hälsningsfraser) till mer komplexa meningar, som att be om ursäkt, på nybörjarnivå. Den fokuserar främst på uttal och utveckling av talförmåga. Detta är lämpligt för alla som vill lära sig lite överlevnadssvenska, antingen i affärssyfte eller helt enkelt om du vill åka till Sverige som turist.
Resursen kan lätt utforskas på individuell nivå och kräver tillgång till internet, antingen på en dator eller en mobil enhet. Den som lär sig kan lätt följa resursen eftersom läraren också använder engelska som förmedlingsspråk.

Fallstudie

Resursen testades i en grupp av 8 studenter på magisternivå. Dessa studenter, som behärskar vissa språk och har en ganska intuitiv användning och kunskap om främmande språk, ombads att testa resursen på ett självständigt sätt och i sin egen takt. Därefter ombads de att lämna några kommentarer om resursen och dess användning. Reaktionerna var ganska positiva. Eleverna tyckte att den var ganska lättillgänglig, informativ och välstrukturerad. Även om de tyckte att läraren talar för snabbt, var det alltid bra att höra det korrekta uttalet. Dessutom gjorde den skrivna texten det lättare att uttala orden. Eftersom det är en YouTube-video kunde eleverna pausa och spela fram och tillbaka så många gånger de ville.

Riktlinjer

Autonomt lärande:
Den här resursen fokuserar på den audiolingvala metoden, där eleven lyssnar på ord, fraser eller meningar (modeller som läraren ger) och sedan upprepar dem så många gånger som möjligt. Även om denna uppsättning av lektioner på tre minuter vardera, varar cirka 30 minuter kan du göra det stegvis och bara gå igenom de tre första lektionerna i taget (cirka 10 minuter). En av fördelarna med den här resursen är att eleven kan återkommande konsultera den.
1. Titta på den första lektionen på tre minuter, om självintroduktion, lyssna på lärarens uttal och läs vad hon skriver på skärmen.
2. Upprepa så många gånger som det behövs.
3. Fortsätt samma process med de andra lektionerna när du känner att du är redo att gå vidare till nästa nivå eller bara lära dig nya ord eller uttryck på svenska.
Klassrumskontext:
Om man tillgriper metoden med omvänt klassrum kan föreläsaren också be eleverna att lyssna i förväg på vissa lektioner före den lektionen i klassrummet och/eller på nätet. Föreläsaren kontrollerar att eleverna förstår innehållet genom att ställa frågor om vad de har hört

Recension

Kategori
Räkna med
Helhetsgrepp
kapacitet att matcha föreläsarnas och studenternas behov.

4

Mervärde
De konkreta förbättringar som åstadkommits

4

Motivationsförbättring:
förmågan att motivera eleverna att förbättra sina språkkunskaper

5

Innovation
Effektivitet när det gäller att införa innovativa, kreativa och tidigare okända metoder för inlärning av språkinlärningsprogram

4

Överförbarhet
Mätning av den överförbara potentialen och möjligheten att vara en källa till ytterligare kapitalisering/tillämpning för andra språkprojekt i olika länder

4

Bedömning och validering av färdigheter
Tillgång till lämpliga verktyg för att lärare ska kunna övervaka studenternas framsteg och för att studenterna ska kunna bedöma sina egna framsteg och reflektera över sitt lärande

4

Anpassningsbarhet
innehållets flexibilitet och möjligheter för LSP-föreläsarna att anpassa innehållet till sina egna och studenternas behov

5

Användbarhet
Bedömning av den tekniska användbarheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Tillgänglighet
Bedömning av tillgängligheten ur föreläsarens och studentens synvinkel

5

Kommentarer:
Resursen är lättillgänglig på flera plattformer och den är också lätt att använda och anpassa till olika sammanhang från A1-nivå. Den är användarvänlig. De tre minuter långa lektionerna underlättar inlärningsprocessen, även om eleven/läraren inte har något sätt att kontrollera sina egna framsteg eftersom det saknas ett utvärderingsverktyg. Det gör det dock möjligt för eleven att lyssna på lektionerna så många gånger som han/hon behöver. En av fördelarna med denna resurs är faktiskt att eleven kan titta på den regelbundet och hantera den på det sätt som bäst passar elevens behov. På så sätt kan eleven känna sig mer motiverad att fortsätta sina studier.
Webbplats för Teaching Source:
Visit