This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

Opi suomea! -podcast / Learn Finnish! - Podcast

Julkaisupäivämäärä

2020

Kohderyhmä

Opettajat
Opiskelijat

Ala

Taiteet ja musiikki
Kestävä kehitys

Oppimistapa

Itsenäinen opiskelu

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Suomi

CEFR-taso

A2
B1

Materiaalityyppi

Äänite
Oppimateriaali (verkkokurssi tai -kirja)

Kielitaidon osa-alue

Sanasto
Prosodia

Taidot

Kuuntelu
Puhuminen
Lukeminen

Kuvaus

Opi suomea! -podcast on suomenkielinen podcast ja blogi keski- ja edistyneen tason suomenoppijoille. Se koostuu kahdestatoista jaksosta. Jaksojen aiheet vaihtelevat yleisestä sisällöstä, kuten jokapäiväisestä elämästä, harrastuksista, suomalaisista perinteistä ja matkustamisesta, aiheisiin, jotka käsittelevät kielen oppimista, opiskelua, sosiaalista mediaa, metsätaloutta, luontoa sekä uskontoa. Jokaiseen jaksoon on saatavilla transkriptio ja jaksoon liittyvä sanasto. Podcast ja transkriptiot ovat helposti saatavissa verkossa sekä opiskelijoille että opettajille. Materiaali edistää kuuntelu-, puhe- ja kirjoitustaitojen kehittymistä. Blogi tarjoaa opiskelijoille lisämateriaalia ja linkkejä muihin hyödyllisiin materiaaleihin.

Tapaustutkimus

Tätä aineistoa käytettiin suomen kielen keskitason opiskelijoille tarkoitetun kurssin alkuvaiheessa täydentävänä kertausmateriaalina edellisellä kurssilla käsitellystä aiheesta Suomen luonto. Päätavoitteena oli luontosanaston laajentaminen ja opiskelijoiden kuuntelutaitojen vahvistaminen autenttisen ja ajankohtaisen materiaalin avulla (metsä-jakso). Tutustuimme ensin jakson transkriptioon ja siihen liittyvän sanastoon ja kuuntelimme sitten joitakin osia jaksosta. Opiskelijat olivat opetuksessa hyvin mukana ja pitivät podcastin miellyttävästä esitystavasta. Uusien sanojen oppiminen onnistui hyvin materiaalin avulla, podcasterin suorittama uusien käsitteiden toistaminen eri sanoin osoittautui erityisen tehokkaaksi oppimisen tukemisessa. Samasta näkökulmasta katsottuna podcastin leikkisä kuunteluhaaste, jossa käytetään posteria muistiinpanovälineenä, vaikuttaa myös erittäin motivoivalta. Lisäksi podcasterin puheen aikana esittämät lukuisat kysymykset tarjoavat ideoita keskusteluharjoituksiin lähiopetustunnilla tai kirjoitusharjoituksiin; tämä interaktiivinen esitystapa osoittautui opiskelijoille erittäin mukaansatempaavaksi. Opiskelijat totesivat, että materiaali on erittäin hyödyllinen etenkin kesätauon jälkeen kertaamiseen. Jaksojen pituus sopii hyvin itseopiskeluun, mutta ne ovat hieman liian pitkiä käytettäväksi kokonaisuudessaan luokkahuoneessa. Siksi voi olla hyödyllistä esitellä oppimateriaali kurssin aikana ja ehdottaa opiskelijoita jatkamaan resurssin käyttöä itsenäisesti.

Ohje

Valitse podcasting blogista sinua kiinnostava aihe. Keskitason suomen oppijat voivat tutustua ensin jakson transkriptioon ja kuunnella sen jälkeen jakson. Edistyneen tason opiskelijat voivat kuunnella ensin jakson ja tarkistaa sen jälkeen kuullunymmärtämisen transkription ja sanaston avulla.

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

4

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

5

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

5

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

4

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

2

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

1

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

1

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

5

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

5

Kommentit:
Podcast ja blogi tarjoavat helppokäyttöisen tavan harjoitella suomen kielen taitoa keskitason ja edistyneille oppijoille. Sisältö sopii hyvin lisämateriaaliksi lähiopetukseen tai itsenäiseen oppimiseen. Materiaali tarjoaa autenttista ja ajankohtaista sisältöä suomeksi. Se on erittäin motivoiva ja helposti saatavilla oleva niin opiskelijoille kuin opettajallekin. Jaksot ovat hieman pitkiä käytettäväksi kokonaisuudessaan lähiopetustunnilla, mutta ne sopivat erittäin hyvin esimerkiksi käänteiseen opetukseen ja toiminnalliseen opetukseen. Oppimateriaalina podcast on kiinnostava ja tarjoaa innovatiivisen tavan oppia myös erikoisalojen suomea.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit