This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

Sujuvasti suomeksi - lääketieteen kirjoitusohjeita / Fluent in Finnish - guide for medical writing

Julkaisupäivämäärä

2018

Kohderyhmä

Opettajat
Opiskelijat

Ala

Lääketiede ja hoitotyö

Oppimistapa

Itsenäinen opiskelu
Luokkahuoneopetus

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Suomi

CEFR-taso

C1

Materiaalityyppi

Oppimateriaali (verkkokurssi tai -kirja)

Kielitaidon osa-alue

Sanasto
Kielioppi
Pragmatiikka

Taidot

Kirjoittaminen
Lukeminen
Kääntäminen ja tulkkaus

Kuvaus

Sujuvasti suomeksi on Suomen Lääkäriseura Duodecimin tarjoama oppimateriaali lääketieteen ja terveydenhuollon opiskelijoille ja viestinnän ammattilaisille. Suomalaisille lääketieteen opiskelijoille ja ammattilaisille suunnitellun materiaalin onnistunut käyttö edellyttää vähintään edistyneen kielenoppijan C1-tason kielitaitotasoa. Materiaali koostuu johdannosta lääketieteen suomen kielestä, terminologiasta ja lääketieteellisten tekstien tyypillisistä kielirakenteista. Johdannon jälkeen kurssi keskittyy kirjalliseen lääketieteelliseen viestintään liittyviin erityisongelmiin, kuten ”tilastolliseen” kieleen, epätarkkuuksiin ja epäselvyyksiin, kieliopin rakenteiden väärään käyttöön, lyhenteisiin, terminologiaan ja tutkimusraporttien kirjoittamisen ohjeisiin. Materiaalia voidaan käyttää itsenäiseen oppimiseen sekä lääketieteellisen akateemisen kirjoittamisen tarkistuslistana.

Tapaustutkimus

Oppimateriaali on suunnattu suomen kielen äidinkielenään puhuville lääketieteen ja terveydenhuollon opiskelijoille ja edellyttää edistyneen tason (C1) suomen kielen osaamista. Materiaali sopii parhaiten luokkahuoneympäristöön ammatillisen lääketieteellisen viestinnän ja akateemisen kirjoittamisen kursseille. Se keskittyy lääketieteellisen viestinnän keskeisiin ongelmakohtiin, auttaa opiskelijoita tunnistamaan teksteistä vieraan kielen vaikutukset ja muokkaamaan omaa tekstiään. Opiskelija tutustuu sanaston ja terminologian käytön hyviin käytäntöihin sekä sanakirjojen käyttöön kirjoittamisen tukena. Lähde ei ole teknisesti kunnianhimoinen, sillä se on pdf-muodossa vapaasti saatavilla lääketieteellisen seuran Duodecimin sivuilla, mutta se esittää selkeästi ja helposti saatavilla olevalla tavalla lääketieteen ja terveydenhuollon kielen ominaispiirteet, alan tieteellisen artikkelin kirjoittamisen ja lääketieteen kielen tyypilliset ongelmat.

Ohje

Opettaja käy läpi materiaalin luokkahuoneessa. Oppilaat kirjoittavat sen jälkeen lyhyen populaarilääketieteen tekstin/tutkimuspaperiluonnoksen kiinnittäen huomiota oppitunnilla käsiteltyihin lääketieteen kielen ominaisuuksiin. Palaute voi olla yksilöllistä tai siitä voidaan keskustella edelleen lähiopetustunnilla.

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

5

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

4

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

3

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

3

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

1

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

3

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

5

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

5

Kommentit:
Oppimateriaali keskittyy lääketieteen suomen kieleen ja käsittelee tarkasti suomenkielisen lääketieteellisen viestinnän pääongelmia, sekä ehdottaa erilaisia tapoja tunnistaa ja välttää ongelmallisten rakenteiden ja epätarkan tai epäselvän terminologian käyttöä lääketieteen viestinnässä. Oppimateriaali on helposti saatavilla ja teknisesti yksinkertainen, joten sitä voidaan käyttää hyvin erilaisissa oppimismuodoissa. Oppimateriaali vastaa hyvin opettajien ja opiskelijoiden tarpeiseen kehittää terminologian käyttöä ja kirjallista lääketieteen viestintää.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit