This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

Suomen kielen kirjallisten taitojen testipankki / Collection of exercises on written Finnish skills

Julkaisupäivämäärä

2019

Kohderyhmä

Opettajat
Opiskelijat

Ala

Taiteet ja musiikki
Talous ja yritysviestintä
Opettajankoulutus
Matkailuala

Oppimistapa

Itsenäinen opiskelu
Luokkahuoneopetus

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Suomi

CEFR-taso

B2
C1
C2

Materiaalityyppi

Oppimateriaali (verkkokurssi tai -kirja)

Kielitaidon osa-alue

Sanasto
Kielioppi

Taidot

Kirjoittaminen

Kuvaus

Tekstitaidot haltuun -verkkosivusto on luotu valtakunnallisessa hankkeessa, joka käsitteli joustavaa suomen ja ruotsin oppimista ja ohjausta työelämän tarpeisiin. Aineisto on tarkoitettu edistyneille suomi toisena kielenä opiskelijoille sekä opiskelijoille, joiden äidinkieli on suomi, mutta ovat esimerkiksi asuneet pitkään ulkomailla ja käyneet koulun muulla kuin suomen kielellä.
Materiaali koostuu viidestä yleisemmästä kielitaito-osasta. Nämä osiot sisältävät aineistoja kielen eri rekistereistä, suomen substantiivin ja verbin taivutuksesta, lauserakenteesta ja työelämään liittyvistä tekstin ymmärtämis- ja kirjoitustaidoista. Yksi osio on omistettu yksinomaan LSP:lle: tämä osio sisältää materiaalia tietotekniikan, liiketoiminnan, hoitotyön, taiteen ja oikeustieteen aloilta.
Opiskelija saa automaattista palautetta muista osista paitsi kirjoitustehtävistä. Kirjoittaminen -osiossa on valmiita tehtäviä ja taustamateriaalia tehtäviä varten.
Kurssi on maksuton Aalto -yliopiston verkkosivuilla, mutta se vaatii rekisteröitymisen vieraana.

Tapaustutkimus

Tämä oppimateriaali auttaa opiskelijaa kehittämään ja testaamaan kuullun ja luetun ymmärtämistään sekä kirjoitustaitojaan yleis- ja ammattisuomessa. Se tarjoaa erilaisia harjoituksia, joita opiskelija voi tehdä itsenäisesti ja joista hän saa automaattista palautetta ja neuvoja jatko-opiskelua ja lisäharjoituksia varten. Materiaalin tehtävät on esitetty selkeästi. Kirjoitusharjoituksissa ei ole automaattista palautetta ja niistä tulee keskustella opettajan kanssa. Itsearviointimateriaaleja suomen kielenä toisena kielenä -alalta ei ole vielä laajalti saatavilla verkossa, vaikka itsearviointi on hyödyllistä kieltenoppimisen edistämiseksi. Aineisto kehittää taitoja suomen kielen eri rekistereistä ja taivutus- ja lauserakenteesta, ja motivoi lisäksi opiskelijaa pohtimaan oppimisstrategioitaan ja -vaikeuksiaan. Materiaali sopii erittäin hyvin suurikokoisten ryhmien tunneille, joissa opettajalla voi olla vaikeuksia antaa yksilöllistä palautetta kaikille opiskelijoille. Se tukee opiskelijoiden autonomiaa ja aktiivista roolia kielenoppimisessa.

Ohje

Eri osioita voidaan käyttää itsenäisinä kokonaisuuksina.
1 vaihe
Valitse Sanasto-osiosta opiskelijan tarpeiden mukaiset harjoitukset.
2 vaihe
Opiskelija tekee valitut harjoitukset ja raportoivat saadut tulokset sekä arvioivat oppimistaan lyhyen oppimispäiväkirjan avulla. Millaiset asiat olivat opiskelijalle jo tuttuja, ja missä asioissa tarvitaan vielä harjoitusta?
3 vaihe
Opettaja antaa palautetta oppimispäiväkirjasta

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

4

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

4

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

5

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

3

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

5

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

3

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

5

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

5

Kommentit:
Aineisto tarjoaa varsin helppokäyttöisen (rekisteröinti vaaditaan, mutta ilmainen) harjoituskokoelman edistyneille suomen toisen kielen opiskelijoille ja niille suomenkielisille, jotka ovat saaneet kouluopetusta muulla kuin suomen kielellä; tälle kohderyhmälle ei ole vielä olemassa runsaasti sopivaa oppimateriaalia. Oppimateriaalia voidaan helposti käyttää kokonaan tai osittain opiskelijoiden erityistarpeiden mukaan, mutta kurssin sisältöä ei ole mahdollista muokata. Materiaali on myös erittäin hyödyllinen opiskelijan itsearvioinnissa ja oppimisen arvioimisessa yleensä. Opiskelija saa tehtävistä automaattisesti palautteen, joten materiaali sopii hyvin myös itsenäiseen harjoitteluun.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit