This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Kokoelma valikoituja, arvioituja, testattuja ja validoituja kielten verkko-oppimateriaaleja korkeakouluopiskelijoille 18 eurooppalaisen kielen oppimiseen.

Back to Teaching Sources

Puhekielen verkkokurssi / Spoken Finnish online course

Julkaisupäivämäärä

2019

Kohderyhmä

Opettajat
Opiskelijat

Ala

Journalismi ja multimedia
Opettajankoulutus

Oppimistapa

Itsenäinen opiskelu
Luokkahuoneopetus

Kohdekieli

Suomi

Opetuskieli

Suomi

CEFR-taso

A1
A2
B1

Materiaalityyppi

Oppimateriaali (verkkokurssi tai -kirja)

Kielitaidon osa-alue

Sanasto
Kielioppi
Pragmatiikka
Prosodia

Taidot

Kuuntelu
Puhuminen
Kirjoittaminen
Lukeminen

Kuvaus

Puhutsasuomee on verkkokurssi puhutun suomen kielen piirteistä. Oppimateriaali on valmistettu opiskelijoille, jotka haluavat kehittää puhutun kielen osaamistaan sekä puhekieltä koskevan teoreettisemman tiedon kuten puhekielen erityisten sanastollisten ja kieliopillisten piirteiden opettamiseen. Materiaali sopii hyvin myös kielitieteen ja kääntämisen opiskelijoille. Materiaali auttaa oppimaan puhekielen ja yleiskielen eroja ja valitsemaan sopivan rekisterin esim. työelämän kielenkäyttötilanteissa. Kurssi sisältää 5 moduulia eri teemoista, tilannevidoita ja äänimateriaalia, opetusvideoita ja harjoituksia. Lisäksi kurssiin kuuluu tiivistelmä kieliopista ja sanastosta sekä lista puhekieltä käsittelevästä teoreettisemmasta kirjallisuudesta. Puhutsasuomee toimii hyvin erilaisissa käyttöyhteyksissä kontaktiopetuksesta etäopetukseen ja itseopiskeluun ja eri opetusmenetelmiin kuten käänteiseen luokkahuoneeseen. Kurssin suorittamiseen tarvitaan älylaite ja verkkoyhteys, korvakuulokkeet ja mikrofoni sekä erilaisia sovelluksia harjoitusten tekemiseen (esim. Padlet, Zoom, Skype).

Tapaustutkimus

Tätä aineistoa käytettiin suomen kielen peruskurssin loppuvaiheessa, jossa opiskelijat pääsivät suomen kielen perusteiden oppimisen jälkeen perehtymään suomen kielen puhekieleen. Oppimateriaalia käytettiin täydentävänä aineistona samaa teemaa käsittelevien kirjallisten materiaalien lisäksi. Kurssin loppuvaiheen päätavoitteena oli perehdyttää opiskelijat puhekielen pääpiirteisiin vertailevasta-kontrastatiivisesta näkökulmasta suomen yleiskielen (kirjallinen ja suullinen) suhteen. Tavoitteena oli siksi perehdyttää opiskelijat suomen kielen eri rekistereihin ja saada heidät ymmärtämään suomen yleis- ja puhekielen eroja sekä korostaa molempien rekistereiden ja niiden käyttökontekstien tuntemisen tärkeyttä. Aineistoa käytettiin ohjeiden mukaisesti ensimmäisestä moduulista alkaen: opiskelijat katsoivat opettajan mukana ensin tilannevideon ja sitten kyseisen moduulin didaktisen videon, lopuksi siirryttiin harjoitusosioon. Opiskelijat pysyivät opetuksessa erittäin hyvin mukana diojen selkeyden ja yksinkertaisuuden ansiosta. Harjoitukset on mahdollista tehdä nopeasti, ja se auttaa keskittymistä. Jotkut opiskelijat pitivät materiaalissa käytettyä äänensävyä hieman yksitoikkoisena, mutta se ei kuitenkaan ollut este oppimiselle; yleisesti oppilaat pitivät tätä oppimateriaalia hauskana. Harjoitustyyppien monipuolisuus auttoi myös opiskelijoiden keskittymistä, ja he arvostivat erityisesti korttitehtäviä. Lisäksi Helsingin slangin piirteet ja pääkaupungin urbaaniin todellisuuteen sijoittuvat esimerkit loivat konkreettisen linkin todelliseen kielenkäyttöön. Virkistävää ja motivoivaa oli myös mahdollisuus saada välitöntä palautetta harjoituksista. Se, että opetusvideot esitetään sekä suomeksi että englanniksi, sopii hyvin aloittelijoille, mutta se voi olla hieman ”tylsää" edistyneemmille suomen kielen oppijoille. Kaiken kaikkiaan tämän materiaalin käyttö rohkaisi opiskelijoita aloittamaan puhutun suomen kielen käytön jo opitun yleiskielen rinnalla.

Ohje

Itseopiskelu / käänteinen opetus
1 vaihe
Katso tilannevideo valitsemastasi moduulista.
2 vaihe
Katso opetusvideo valitsemastasi moduulista. Kirjoita esimerkeistä muistiinpanoja.
3 vaihe
Tee moduuliin liittyvät sanasto- ja kielioppiharjoitukset
4 vaihe
Itsearviointilomake: tunnistatko kuulemasi puhekielen piirteet? Osaisitko käyttää niitä itse?

Arvio

Kategoria
Arvio
Yleinen lähestymistapa
Kyky vastata opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

5

Lisäarvo
Konkreettiset keinot oppimisen tehostamiseen

5

Motivaation parantaminen
Kyky motivoida opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

5

Innovatiivisuus
Tehokkuus innovatiivisten, luovien ja uusien lähestymistapojen tarjoamisessa erityisalojen kielten oppimiseen

5

Siirrettävyys
Siirrettävä potentiaali ja mahdollisuus olla käyttää / soveltaa materiaalia muissa kieliprojekteissa eri maissa

3

Kielitaidon arviointi ja validointi
Sopivien työkalujen saatavuus opettajille opiskelijoiden edistymisen tarkkailuun ja opiskelijoille heidän oman kehittymisensä arviointiin ja oppimisen itsereflektioon.

5

Sovellettavuus
Sisällön joustavuus ja erityisalojen kielen opettajien mahdollisuudet mukauttaa sisältöjä omaan ja opiskelijoiden tarpeisiin

2

Käytettävyys
Arvio teknisestä käytettävyydestä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

4

Esteettömyys
Arvio saavutettavuudesta sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

4

Kommentit:
Verkkomateriaali tarjoaa opettajien ja opiskelijoiden käyttöön monipuolisia sisältöjä, joita ei kuitenkaan ole mahdollista muokata. Opiskeltavat sisällöt on esitetty selkeästi ja yksinkertaisesti. Kurssi soveltuu hyvin suomen kielen niin perustaidot osaaville opiskelijoille kuin edistyneemmillekin oppijoille. Kuuntelun tukena on myös englanninkieliset materiaalit, jotka auttavat alemman taitotason opiskelijoita. Edistyneen tason opiskelijat eivät välttämättä tarvitse tukikieltä oppimisen apuna. Kurssin suorittamiseen tarvitaan erilaisia teknisiä välineitä ja sovelluksia, joiden saatavuus tulee varmistaa ennen kurssille osallistumista.
Oppimateriaalin verkkosivu:
Visit