This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Zbirka izbranih, pregledanih, preizkušenih, ocenjenih in potrjenih virov e-učenja, namenjenih visokošolskim študentom za učenje 18 različnih evropskih jezikov.

Back to Teaching Sources

Naučite se slovenščine

Datum objave

21st April, 2021

Ciljna skupina

Predavatelj
Študenti

Območje domene

Izobraževanje učitelje

Učni scenarij

Avtonomno učenje
Kontekst v razredu

Ciljni jezik

slovenski

Jezik poučevanja

angleščina

Priporočena raven CEFR učenca

A2

Vrsta materiala

Video

Jezikovne značilnosti

Besedišče
Prozodij

Spretnosti

Poslušanje
govorjenje
Branje

Opis

Jezikovni učni video je primeren tako za začetnike kot za naprednejše učence slovenskega jezika, saj uvaja osnovne sporazumevalne izraze. Ker je učni jezik angleščina, je za popolno obvladovanje gradiva potrebno osnovno znanje angleščine. Video je odličen za individualno učenje jezika, lahko pa se uporablja tudi pri pouku v razredu, kjer lahko učitelj učencem omogoči, da z dodatnimi nalogami vadijo izraze, ki jih ponuja video. Čeprav je poudarek na razvijanju besedišča, izrazi dodajajo tudi nekaj slovničnega znanja. Učni program izboljšuje bralne, slušne in govorne spretnosti učencev jezika, kot dodatno nalogo pa je mogoče razvijati tudi pismenost.

Študija primera

Gradivo bi se preverjalo v razredu ali kot projekt, ki bi ga bilo treba odnesti domov. Učenci bi si morali ogledati videoposnetek, prebrati in ponoviti izraze iz osnovne slovenščine. Prvič bi se lahko učili prozodijo jezika, učenci pa lahko izraze ne le poslušajo in ponavljajo, temveč jih lahko zapišejo v svoj slovar s pomenom v materinščini. S pomočjo slovarja ali razrednega učitelja lahko napišejo ključne besede izrazov ali se pogovorijo o tem, kako slovaški jezik deluje, tj. kako so naučene fraze sestavljene. S tem se lahko izboljša ne le njihov besedni zaklad, temveč lahko osvojijo tudi nekaj osnovnih slovničnih znanj. Učenje osnovnih izrazov je ključ do hitrega uspeha, saj se lahko vitki zlahka začnejo sporazumevati med seboj in so lahko motivirani za nadaljnje izboljšanje besedišča, da se bodo lahko sporazumevali na bolj prefinjen način. Kot nadaljevalno vajo lahko govorijo drug z drugim in delijo svoje znanje, poleg tega pa dodajo še nekaj besednega zaklad

Smernice*

Vodilna aktivnost/ogrevanje: Učenci se naučijo slovaškega besedišča. Udeleženci se lahko domislijo nekaterih besed ali izrazov ali mednarodnega besedišča, ki bi člane skupine spodbudili k uporabi slovaščine. Korak 1: Dejavnost pred gledanjem. Učencem povejte, da si bodo ogledali videoposnetek, ki uči osnovne izraze v slovaščini. Učenci lahko z videom prepoznajo in vadijo osnovne pogovorne izraze. Učenci najprej opravijo pripravljalno nalogo in dobijo navodilo, naj zberejo in zapišejo znane izraze iz videoposnetka. 2. korak: ogled videoposnetka ter branje in poslušanje osnovnih izrazov. Učenci pridobijo znanje o najbolj uporabnih izrazih za osnovno sporazumevanje. Korak 3: Učenci podajo povratne informacije o svojem razumevanju. Pri drugem ogledu dobijo navodilo, naj glasno ponovijo izraze, nato jih lahko zapišejo v svoj slovar, z analizo izrazov pa se lahko naučijo nekaj novih besed in osnov slovnice. 4. korak: Učenci lahko delajo v parih. Lahko postavljajo in odgovarjajo na vprašanja, ki so se jih naučili, ter se odzivajo na stavke. Ko bodo zbrali še nekaj besedišča, se bodo lahko smiselno sporazumevali.

Pregled

Kategorija
Stopnja
Celovit pristop: sposobnost usklajevanja potreb predavateljev in študento

5

Dodana vrednost: zagotovljene oprijemljive izboljšave

5

Krepitev motivacije: sposobnost motiviranja učencev za izboljšanje njihovega jezikovnega znanja

5

Inovativnost: učinkovitost pri uvajanju inovativnih, ustvarjalnih in doslej neznanih pristopov k učenju na področju LSP

3

Prenosljivost: merjenje prenosljivega potenciala in možnosti za nadaljnjo kapitalizacijo/aplikacijo za druge jezikovne projekte v različnih državah.

3

Ocenjevanje in potrjevanje spretnosti: razpoložljivost ustreznih orodij, s katerimi lahko predavatelji spremljajo napredek študentov, študenti pa ocenjujejo svoj napredek in razmišljajo o učenju

5

Prilagodljivost: prožnost vsebin in možnosti, da predavatelji LSP prilagodijo vsebine svojim potrebam in potrebam študentov.

3

Uporabnost: ocena tehnične uporabnosti z vidika predavatelja in študenta.

5

Dostopnost: ocena dostopnosti z vidika predavatelja in študent

5

Komentarji:
Videoposnetek je poučen tako za študente kot za predavatelje, saj lahko študenti delajo individualno in s pomočjo učitelja, ki jim lahko ponudi dodatno gradivo in ustvarjalne naloge. Učni jezik videoposnetka je angleščina, vendar je jasen in razumljiv. Učence motivira, da svoje jezikovne spretnosti uporabljajo na kompleksen način. Video omogoča spremljanje napredka učencev, saj zahteva ponavljanje naučenih fraz.

Vsebino je mogoče prilagoditi potrebam učencev, saj lahko gradivo deluje kot učni vir in ga je mogoče dopolniti ali spremljati z drugimi viri ali gradivom. Videoposnetek je namenjen širšemu občinstvu in je uporaben tako za individualno uporabo kot za uporabo v razredu. Je dobro zasnovan uvod v slovaščino kot tuji jezik. Osnovni izrazi ne zagotavljajo le hitrega napredka, temveč učence motivirajo, da si ogledajo tudi druge dele video serije. Stran je lahko dostopna vsem, ki se želijo naučiti slovaškega jezika s pomočjo interneta.
Spletna stran vira za poučevanje:
Visit