This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Állatokkal támogatott oktatás

A megjelenés dátuma

2013

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

pedagógusképzés

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B2
C1

A tanyanyag típusa

útmutató (online kurzus/könyv)

Nyelvi jegyek

szókincs
nyelvtan

Készség(ek)

olvasás

Leírás

Ezt a tananyagot a Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Karának magas szakmai színvonalú csapata dolgozta ki, és a kar honlapján érhető el. Ez a segédanyag elsősorban a záróvizsgára való felkészüléshez, az állatasszisztált módszereket alkalmazó szakértői képesítés megszerzéséhez szükséges olvasásra és felkészülésre szolgál a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására. Ez a forrás segíti mind az oktatót, aki a hallgatókkal együtt használhatja ezt a forrást az órán, mind a hallgatókat, akik inkább önállóan, a kereszthivatkozási funkció segítségével szintén felfedezhetik. A forrásban a szaknyelv, különösen a szakkifejezések nagyon dominánsak, ezért a tartalom alapos megértéséhez a hallgatóknak képesnek kell lenniük olvasási stratégiák alkalmazására. Mivel az állatasszisztált, különösen a kutyaasszisztált oktatás gondolata és gyakorlata viszonylag új Magyarországon, ezért vagy a pedagógusképzés egy másik tantárgyába integrálják, vagy külön tantárgyként kínálják a felnőttképzésben vagy a folyamatos szakmai továbbképzésben. Mivel a forrás nyelve a magyar, nehéz lenne más nyelveken használni. A tanulók és a hallgatók saját fejlődésének nyomon követése nem jelent kihívást, mivel minden fejezet végén van egy befejező rész, és a záró feladat a forrás záró részében található. Az értékelés arra összpontosít, hogy a résztvevő hogyan tudja alkalmazni a forrás tartalmát, mivel a zárófeladat több állatsegítő órát tervez. Szakmai szókincse gazdagítja a hallgatók ismereteit a pedagógusképzésben. A forrás a kulcsszavak alapján könnyen elérhető.

Esettanulmány

A digitális tananyagot több félévben (2016/2017 tavasz, 2018/2019 és 2019/2020 tavasz) használták a Szegedi Tudományegyetem Állatasszisztált tevékenységek című szabadon választható kurzusán. A kurzus a gyógypedagógiai szakemberek számára nappali és levelező tagozaton is meghirdetésre került. Egy csoportban mindig kb. 20-22 fő volt a hallgatók száma. A tananyag nagymértékben támaszkodik a korábbi gyakorlati tapasztalatokra, ezért erősen kötődik a gyakorlati megvalósításhoz.
A tananyag tanítása során követtük annak felépítését. Bevezetést, történeti hátteret és az állatok használatának lehetőségeit adtuk hozzá a digitális tananyaghoz a kurzus kontakt változatához képest (az online oktatási forma erre nem volt alkalmas). A lovasterápiáról szóló részeket a szerző tartotta; amikor nem állt rendelkezésre, akkor egy tapasztalt hallgató vette át ezt a feladatot. A kutyás terápiáról szóló részek tanítása során az előadó kutyája mindig jelen volt, hogy a gyakorlatot láthatóvá tegye a hallgatók számára. Az állatasszisztált pedagógia jogi hátterének és a bizonyítvány vizsgakövetelményeinek ismertetésekor a hallgatókkal a digitális segédanyagot próbálták ki. Az egyes modulok végén található önellenőrző részeket csoportokban tesztelték, majd csoportos reflexió következett. A forrás módszertani részeinek tanítása során a tanárok a különböző szempontoknak megfelelően feladatokat és tevékenységsorozatokat terveztek. Bemelegítő tevékenységként a tanulóknak át kellett olvasniuk a forrás vonatkozó részeit, majd csoportosan megtervezték a tevékenységeket és teljesítették a foglalkozásokat. Ezeket az eredményeket ezután elemezték, értékelték, módosították, majd kipróbálták. A tevékenységeket és foglalkozásokat előkészítő csoport a "tanárok" szerepét töltötte be, míg a többi diák a terápiában részt vevő "gyerekeket" alakította.
A kurzus záró tevékenysége megegyezett a digitális forrás záró tevékenységével. A tanfolyam során elvégzett összes feladat és a tanulói tevékenység az értékelés részét képezte. (Az esettanulmányt Köböl Erika biztosította).

Útmutató

A forrás eredetileg a terület szakértői számára készült, akik a jövőben állatasszisztált tanfolyamok vezetői lehetnek, mint speciális terapeuták, tanárok, szociális munkások, pszichológusok stb. A javasolt csoportméret 20 fő, ami lehetővé teszi az aktív egyéni és csoportos munkát. A segédanyagot célszerű a tartalmi felépítését követve tanítani.
A)
- Önálló bevezetés a forrás kijelölt részeibe,
- e részek közös elemzése és megbeszélése az előadóval f2f foglalkozás keretében,
- a fent említett részek gyakorlati feladatokkal való kiegészítése, pl. öntapasztalat, videók segítségével.
- tapasztalatok megosztása, elemzés az értékelési útmutatót követve;
B)
- a forrás egyénileg kijelölt részeinek önálló bemutatása,
- előadások ugyanezen témákról f2f foglalkozásokon,
- közös elemzés,
- a fent említett részek gyakorlati feladatokkal való kiegészítése, pl. öntapasztalat, videók segítségével,
- tapasztalatok megosztása, az értékelési útmutatót követő elemzés;
C)
- a kurzus f2f foglalkozásokon történő teljesítése az előadó által preferált módon (pl. előadás, csoportmunka, kooperatív módszerek stb.).
- a fent említett részek kiegészítése gyakorlati feladatokkal, pl. öntapasztalat, videók segítségével,
- tapasztalatok megosztása, elemzés az értékelési útmutatót követve

Erősségek:
- Jobb időbeosztás (A),
- több idő a hallgatói reflexióra (A, B)

Gyengeségek:
- Kevesebb idő a gyakorlásra (B, C),
- nincs azonnali válasz a diákok kérdéseire és kétségeire (A, B).
- a probléma elveszti aktualitását, mire f2f óra van (A).

Az önellenőrző részek ideálisak a tanulási eredmények ellenőrzésére. A
- közös elemzés,
- a fent említett részek gyakorlati feladatokkal való kiegészítése, pl. öntapasztalat, videók segítségével,
- tapasztalatok megosztása, az értékelési útmutatót követő elemzés;
C)
- a kurzus f2f foglalkozásokon történő teljesítése az előadó által preferált módon (pl. előadás, csoportmunka, kooperatív módszerek stb.).
- a fent említett részek kiegészítése gyakorlati feladatokkal, pl. öntapasztalat, videók segítségével,
- tapasztalatok megosztása, elemzés az értékelési útmutatót követve

Erősségek:
- Jobb időbeosztás (A),
- több idő a hallgatói reflexióra (A, B)

Gyengeségek:
- Kevesebb idő a gyakorlásra (B, C),
- nincs azonnali válasz a diákok kérdéseire és kétségeire (A, B).
- a probléma elveszti aktualitását, mire f2f óra van (A).

Az önellenőrző részek ideálisak a tanulási eredmények ellenőrzésére.

Veszélyek, ha csak a digitális tananyagot használják:
- kevesebb gyakorlati tapasztalat a hallgató számára
- ezért a hallgatók eltúlozhatják a módszer hatását és következményeit,
- a saját tapasztalat hiánya miatt a hallgatók nem tudják felismerni a módszer nehézségeit,
- kevesebb motiváció az öntapasztalat hiánya miatt (ez az oka annak, hogy a kurzus a digitális oktatási időszakban indult).
Az útmutatót Köböl Erika biztosította.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

5

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

1

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

5

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

3

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
A forrás nagyon támogatja az önálló tanulást, mivel a fejezetek és alfejezetek egy legördülő tartalomjegyzékben láthatók. Nagyon könnyen elérhető vagy letölthető. A témát tekintve általános bevezetésnek tekinthető az állatasszisztált oktatásról szóló kurzushoz, ezért szakkifejezésekben gazdag. Ami az értékelést illeti, az utolsó fejezet tartalmazza a záróvizsga-feladatokat, ami nagyon világossá teszi az elvárásokat.
A tananyag weboldala:
Visit