This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Sakkpedagógia - A sakktól az oktatásig vezető út

A megjelenés dátuma

20 March 2013

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

pedagógusképzés

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B2
C1

A tanyanyag típusa

videó

Nyelvi jegyek

szókincs
nyelvtan
pragmatika
prozódia

Készség(ek)

beszédértés
beszédkészség
kritikai gondolkodás
írás
közvetítés

Leírás

Ez a megbízható és neves szervezet (Sakkpalota) honlapján elérhető tananyag megfelel a középhaladó egyetemi hallgatók igényeinek, akik tanárképzés, pedagógia vagy sakkedzői szakon tanulnak, és a magyar mint idegen nyelv elsajátítására törekszenek, különös tekintettel a sakksport szókincsének részeként gyakran használt szakkifejezésekre. Fejleszteniük kell a hallásértési készségüket, és ezzel egyidejűleg bővíteniük kell a technikai vonatkozású szókincset. Ez a segédanyag segíti mind az oktatót, aki a videót a diákokkal együtt használhatja az osztályteremben, mind a diákokat, akik szinte önállóan is felfedezhetik azt.

Esettanulmány

A célcsoport elsősorban a tanárképzésben, pedagógiai vagy sakkoktatói és edzői képzésben részt vevő hallgatók, bármilyen szintű (Bachelor, Master, PhD vagy akár posztgraduális). A taneszköz ideális kis szemináriumi csoportokban (legfeljebb 15 hallgató) történő felhasználásra. Az alkalmazott módszernek tartalmaznia kell a tanár világos utasításait, aki irányítja a tevékenységeket, amelyekben a kezdeti oktatói szerepből fokozatosan átveszi a facilitátori szerepet. A kooperatív projektmunka szintén elengedhetetlen a téma hatékony megvitatásához. Ennek eredményeképpen a diákok gyakorolják a magyar nyelvet a hallás- és beszédkészségük fejlesztésével, miközben a sakk egyes szókincselemeit magyarul is elsajátítják. A kockázatok elkerülése érdekében a tanulóknak biztonságos távolságban kell lenniük, hogy jól láthassák és hallhassák a videót. A forrás felhasználható tantárgyi tanórán belüli vagy tanórán kívüli egyetemi szemináriumokon.

Útmutató

Bemelegítő tevékenység: Beszéljük meg a diákokkal, hogy van-e értelme sakkot tanítani az iskolában. Érdeklődjetek, milyen lehetséges előnyök és hátrányok jutnak eszükbe. Tegyetek fel olyan kérdéseket, mint például: "Szerintetek tanácsos-e az iskoláknak a sakk tanítását beilleszteni a tantervükbe?", "Miért lehet a sakk tananyag?", vagy "Tudtok-e valamilyen hátrányt mondani a sakk iskolai tanulásával kapcsolatban?".
1. lépés: A sakkozás előtti tevékenység. Mondja el a diákoknak, hogy megnéznek egy videót az imént megbeszélt témáról. Kérje meg a tanulókat, hogy a videó alapján írásban válaszoljanak a következő kérdésekre: "Miért vezetik be a sakkot mint tantárgyat egyes iskolákban?", "Miért lehet a sakk előnyös a tanulás szempontjából?", "Milyen tantárgyak, kompetenciák és készségek fejleszthetők a sakk segítségével?", "Miért sikeres a tárgyalt módszer?". A videó segítségével a tanulók felismerhetik és gyakorolhatják a szókincset, emellett gyakorolhatják a hallás utáni készségüket is. A tanulók először az előkészítő feladatot végzik el.
2. lépés: A videó megtekintése. A tanulók egyszer vagy kétszer megnézik a videót, és válaszolnak a kérdésekre. Győződjön meg róla, hogy a videó minősége elfogadható, és a tanulók zavartalanul hallják a videót, valamint jól látják azt.
3. lépés: A diákok visszajelzést adnak a válaszaikról. Ezt követően a hallgatók a hallottaknak megfelelően válaszolnak újra az óra elején bemutatott kérdésekre.
Következő tevékenység: Készítsünk csoportokat a tanulókból, és adjunk a csoportoknak meghatározott időt arra, hogy projektkutatást vagy megbeszélést folytassanak arról, hogy milyen további területeket lehetne a sakkozással fejleszteni. Alternatívaként minden csoportnak különböző tématerületeket is lehet ajánlani. Végül a csoportok mutassák be eredményeiket. A prezentációk során a tanulóknak az órán bevezetett és begyakorolt szókincset is használniuk kell (pl. a videó megtekintését megelőző és nézés alatti tevékenységek).

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

5

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

1

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

5

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

4

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Ez a videó hasznos a hallgatók számára, mert megtanulhatják, hogy a sakk segítségével milyen sok készséget lehet fejleszteni különböző területeken és tantárgyakban, miközben a sakkozással kapcsolatos releváns szókincset tanulnak magyarul, amelynek kontextusa lehetőséget ad a nyelvgyakorlásra. Az oktatók beépíthetik a videót az óráikba, hogy a segítségével tantárgyi tevékenységeket fedjenek le. A kísérő tevékenységek segítségével a diákok szókincset tanulnak, és hallás, írás és beszéd útján fejlesztik magyar nyelvtudásukat. A különböző tevékenységek és a diákmunkák típusai még dinamikusabbá és érdekesebbé teszik ezt a viszonylag új és izgalmas oktatási területet.
A sakk és az oktatás területeinek ötvözése egy újfajta módszer arra, hogy a diákok felfedezzék az önálló, közvetett, passzív és tudatalatti tanulás és készségfejlesztés fontosságát, amit más tanulmányi területekre is kivetíthetnek, így az egész tanulási folyamat közelebb, természetesebbé és élvezetesebbé válik számukra és leendő tanítványaik vagy gyakornokaik számára. A forrás nyelve a magyar, ezért nem használható más nyelvek tanításának óráin. A diákok megértése, és a videó szókincsének elsajátítása könnyen ellenőrizhető a videó megtekintése előtt, alatt és után. Mivel azonban a forrás nyelvi szintje a magyarul tanuló középhaladó diákok számára készült, használat előtt ajánlott felmérni a nyelvtudásukat. Bár a videó rögzített tartalmat képvisel, egyszer vagy kétszer, egyben vagy megszakítva lejátszható, míg a kísérő tevékenységek variálhatók.
A videóban ábrázolt témák széles skálája, a videó hossza, a kísérő tevékenységek és a minimális technikai követelmény könnyen használhatóvá teszi ezt a forrást.
A videó használható olyan tantermekben, ahol van internetkapcsolattal rendelkező számítógép, hangszóró és kivetítő. A diákok otthon is megnézhetik.
A tananyag weboldala:
Visit