This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

Kutatási módszerek a pedagógiában

A megjelenés dátuma

February 2nd 2021

Célcsoport

hallgatók

Képzési terület

pedagógusképzés

Tanulási forma

osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

C1

A tanyanyag típusa

útmutató (online kurzus/könyv)

Nyelvi jegyek

szókincs
pragmatika

Készség(ek)

kritikai gondolkodás

Leírás

Ez egy bevezető kurzus magyar és nem magyar (ERASMUS) hallgatók számára, akiknek feladata less kutatási projektekben aktívan részt venni vagy/és tudományos értékű tanulmányt kell írniuk a pedagógia témakörében tanulmányaik sikeres befejezéséhez. A kurzus másodéves hallgatók számára készült (3 éves képzésben). A kurzus 24 órás (egy félév) és tanítójelöltek, leendő óvodapedagógusok és csecsemő- és kisgyermeknevelő hallgatók számára kötelező.
A bemutatott kurzus anyaga tartalmazza a tanmenetet, kötelező és ajánlott irodalmat (irodalomjegyzék) és a témában online hozzáférhető szakfolyóiratok elérhetőségét. A kurzus általában jelenléti oktatási szeminárium, melynek során a hallgatók megvitathatják a tanmenet témaköreit. A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pedagógiai kutatással, annak szakmai szókincsével és a kutatási eredmények megjelenítésének (publikálásának) szabályaival és módszereivel. A kurzus során a hallgatók gyakorolhatják és kipróbálhatják s kutatási módszereket konkrét példákon. Ez a kurzus az alapismereteket tartalmazza és elvárás a pedagógiai szakmai szókincs elsajátítása. A kurzus foglalkozik a pedagógiai témájú cikkek jellegzetességeivel, a kritikai olvasás módszereivel és a kutatások értelmezésével. A hallgatók megismerkednek a hipotézis fogalmával és megtanulnak kutatási tervet készíteni.
A kurzus C1-es szintű nyelvismeretet igényel, de erős B2-es angol nyelvi ismerettel és némi pedagógiai háttérismerettel szemináriumi keretek között elvégezhető.

Esettanulmány

15 fős tanítójelölt csoportok látogatták a csoportot 2021 tavaszi félévben. A pandémia miatt a kurzus online oktatás keretében zajlott. A szeminárium a tanmenet témáit egyesével vette, hetente 1-2 témával. A kurzus ideje alatt a hallgatóknak egy kutatási tervet kellett elkészíteniük, csoportban, minden csoport más pedagógiai témát kapott. A csoportmunka eredményét a csoport előtt be kellett mutatni. Végül egyéni kutatási tervet is kellett készíteni a szakdolgozati témakörben. A csoportok és az egyének kutatási terveit a kurzusdokumentáció tartalmazza.
A hallgatók hasznosnak találták a kurzust, lelkesen készültek, mert tudták, hogy az elsajátított ismereteket és készségeket ‘élesben’ is használniuk kell.
(információ a kurzus vezetőjétől).

Útmutató

- Az anyag kurzusként, vagy egyenként, témakörönként is használható.
- A mellékelt online anyagokat feltétlenül felhasználnám (magyarul).
- Szükséges az utasításokat megbeszélni és értelmezni minden témával kapcsolatban (pl. hipotézis: a jelentésének tisztázása, a fogalom használata különféle kontextusban, hipotézisek gyártása képzelt kutatási témákhoz).
- valódi csoport és kooperatív technikák kellenek a kutatási terv elkészítéséhez. Az is lehetséges, hogy minden csoport más témát kap (pl. 1. csop.:hipotézis, 2. csop.: a minta kiválasztása, 3. csop.: adatfelvétel: kérdőív, 4. csop.:kutatási terv.)

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

4

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

5

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

4

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

5

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Innováció: ez egy klasszikus kutatási módszertani kurzus. Nem sok újdonság van a kurzus anyagában. Ugyanakkor a hallgatók messze nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal azon a téren, hogy mit is jelent egy tudományos értékű publikációra alkalmas cikket/tanulmány megírni. A kurzus csoportmunka-tapasztalatokat nyújt és kooperatív tanulási tapasztalatokat juttat el a hallgatókhoz. Ezután várja el tőlük a saját írásbeli teljesítményt. Ezért találják a hallgatók hasznosnak a kurzust.
Alkalmazhatóság: A célközönségtől függően (pl. a hallgatók milyen szakosak)a kurzus könnyen alakítható a csoport igényeihez. A jelenlegi verzió három diplomás kurzus (tanító, óvodapedagógus, csecsemő és kisgyermek nevelő) anyagát fedi le, és csak az online anyagban különböznek (pl. szakmai folyóiratok).
A tananyag weboldala:
Visit