This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Felsőoktatásban tanuló hallgatók idegen nyelvi oktatására válogatott, tesztelt, értékelt és validált e-learning nyelvoktató tananyagok adatbázisa 18 európai nyelven

Back to Teaching Sources

KaleidoVox

A megjelenés dátuma

22nd August, 2013

Célcsoport

oktatók
hallgatók

Képzési terület

pedagógusképzés

Tanulási forma

önálló tanulás
osztálytermi környezetben tanulás

Célnyelv

magyar

az oktatás nyelve

magyar

KER szint

B1
B2

A tanyanyag típusa

útmutató (online kurzus/könyv)

Nyelvi jegyek

szókincs
nyelvtan

Készség(ek)

beszédértés
beszédkészség
írás
olvasás

Leírás

A Magyar mint Idegen Nyelv (HFL) projekt célja olyan tananyagok kínálata, amelyek a magyart idegen nyelvként tanulóknak és tanítóknak kínál internetről ingyenesen letölthető anyagokat széles körben. A tananyag interaktív feladatok széles skáláját öleli fel, amelyek annak ellenére, hogy egyszerűek és hatékonyak, hiánypótlóak és nehezen hozzáférhetőek ingyenesen, vagy akár díjazás ellenében is. A számos különböző, leginkább interaktív anyag, „innováció”, kipróbált, tesztelt feladatsor. Az anyag érdekessé és vidám tevékenységgé alakítja a nyelvtanulást, még akkor is, ha valaki a célnyelvi környezetben él kora gyermekkora óta. A tananyag alkotói ellenálnak a kisértésnek, hogy jó nyelvi képességek elérését, gyors és könnyű tanulást ígérjenek munka nélkül. A tananyagok részben interaktív elektronikus verziói (olvasási, nyelvtani, lexikai stb.) egy néhány évvel korábban készült tankönyvnek, amely a boltokban nem érhető el. A tananyag célja, hogy számos alképességet fejlesszen. Bár a legtöbb interaktív feladat írásbeli, javasolt, hogy a kívánt hatékonyság elérése érdekében a tanuló szóban is gyakorolja azokat.

Esettanulmány

A tananyagot fel lehet dolgozni osztálytermi környezetben és egyéni feladatként is. A tanulók elsőként kitöltenek egy bizonyos nyelvi játékot házi feladatként. A tanórán ugyanazt a feladatot oldják meg csapatverseny formájában. Miután mindenki bizonyosan érti a feladatot, a tanulók további szókincset gyűjtenek az adott témakörben. Ezáltal jelentős szókincsmennyiséget idéznek fel az adott témában, amelyet a csoportban megosztanak. Az új és korábban tanult szókincsből mondatokat alkotnak a tanulók. Az úgynevezett „Coloraid” módszert használják az alap mondatszerkesztéshez, és az alapszókincshez. Ez a módszer mondatszerkesztés képek és stimulusok segítségével, melyekben a fő szintaktikai funkciók (alany, állítmány/ige, tárgy, határozószók) különböző színekkel vanna jelölve. Az „Összekevert mondatok és szövegkiegészítés” interaktív mondatalkotásra használható, valamint a nyelvtan (főleg szintaxis) és a szókincs tesztelésére. A rugalmas segítségnyújtás és értékelés az interaktív módszer része.
Az utolsó részben a mondatokat össze lehet kötni, informatív szövegeket alkotva az adott témában. Az utolsó verziót nem csak írásban, hanem szóban is lehet ellenőrizni.

Útmutató

A „Morfi” magyar nyelvtani formák elsajátítását segítő feladatokat tartalmaz (azaz ezek morfológiai komponenseit): a főnevek, igék, melléknevek stb. alakjait, különös tekintettel a funkcionális tényezőkre (mint például az elő- és utótag, postpozíciók, stb.).
A „Coloroid” az alap mondatszerkezeteket és szókincset gyakoroltatja: mondatszerkesztést képekkel és stimulusok segítségével, amelyekben a fő szintaktikai funkciók (alany, állítmány/ige, tárgy, határozószók) különböző színekkel vannak jelölve.
Az „Olvasás lépésről lépésre” az elő lépésektől a közepesen komplex szókincsű szövegekig támogatja a tanulót hat nyelven (angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol). Ha az egér kurzorát a szó első megjelenésére irányítjuk, a jelentése is megjelenik az adott nyelven a „tooltip” részben. (Az internet Explorert használva érhető el a kompatibilis nézet.)
Összekevert mondatok és a szövegkiegészítés
Interaktív mondat- (főleg szintaxis) és szövegkiegészítést foglal magában az alapszínű mondatoktól a komplexebb szövegekig. Rugalmas segítségadás és értékelés (százalékosan is): a felhasználók kérhetik bármikor az elvégzett munka értékelését az adott pillanatig.

KépSzókincs
Szövegkiegészítések a hiányzó elemekről készült képek segítségével (A): a szövegkiegészítés és szövegalkotás random módon történik a szavak törlésével (egy szótól, akár a szövegben szereplő összes szóig), minden betűt csillaggal jelölve. A lexikai segítség (három nyelven: angol, spanyol és orosz) megadja a hiányzó elemek jelentését. (A), vagy akár az összes szó jelentését (B).

ZeneSzóKincs
Dalszövegek kiegészítése a hiányzó részekkel (A), vagy random szövegkiegészítés vagy rekonstrukció szavak törlésével (egy szótól a szöveg összes szaváig), minden betűt csillaggal helyettesítve. (A feladatok videoclipeken alapulnak: YouTube stb.) Szókincssegítség adva van angol, spanyol vagy orosz nyelven.

Számíró: Tőszámnevek
Hogyan mondjuk és írjuk a tőszámneveket magyarul. A feladat egy szabadon választott tőszámnév (amely számokkal van megadva) leírásából és kiejtéséből áll. A tőszámnevet a számítógép is kiválaszthatja (az 1-től a 9.999.999.999-es skálán). Mialatt az írásbeli változatot a program ellenőrzi, a szóbeli rész ellenőrzésére egyfajta önellenőrzésként lehetséges: a szám hangos kiejtése után a felhasználó ellenőrizheti azt az írásbeli alak alapján.

Az idő meghatározása
A feladatok azt gyakoroltatják, hogy hogyan írjuk az órákat és a perceket számmal és betűvel, illetve hogyan mondjuk azokat magyarul. A feladat random kiválasztott időmeghatározással kapcsolatos szavak leírásából és/vagy kiejtéséből áll, amelyeket a program választ ki. A megoldások ellenőrzése mindkét esetben az írott forma alapján lehetséges.

Ragozgató
Interaktív szóragozó feladat. Megadja a helyes alakját a legfontosabb normál és rendhagyó igéknek jelen és múlt időben, feltételes jelenben, felszólító és kötőmódban. Az igék kiválasztása egyszerű a 900 leggyakoribb magyar igéből álló listából, amelyet a jelentés követ két nyelven (angolul és spanyolul), azonban az applikáció fő profiljában az interaktív gyakorlatok állnak. A felhasználók a kiválasztott ige bármely ragozott alakját/alakjait beírhatják és megkapják azt/azokat az applikációból.

Szójátékok
A különböző témákhoz kapcsolódó szókincs (lakás és otthon, ételek, italok, gyümölcsök, foglalkozások, tevékenységek, állatok, országnevek, az utcán stb.) bemutatása és írásbeli gyakorlása képek segítségével. Ilyenek például a dobókockás játék, memória játék, akasztófa stb.
1. Lépés: Bevezető (megtekintés előtti) feladat. A tanulók különböző feladatokat találnak, amelyek a Magyar mint Idegen Nyelvi képességeiket fejleszti. Mialatt megismerkednek az online elérhető tanulási projekt részeivel, a legegyszerűbb feladatokkal kezdik el a gyakorlást.
2. Lépés: A tanulók megismerkednek a feladatokkal, megoldanak néhányat, az eredményeket megosztják az osztálycsoportban.
3. Lépés: A tanulók visszajelzést adnak arról, hogy megértették a feladatot, illetve elmondják mennyiben jártak sikerrel és milyen eredményt értek el.
4. Lépés: A tanulókat csoportokra bontjuk. A kijelölt feladatokat versenyszerűen oldják meg. Levezető feladatként mondatokat és szövegeket alkotnak a tanult szókincsből és mondatszerkezetekből. Hasonló feladatokat készíthetnek a megtanult szókincs alapján.

Értékelés

Szempont
Érték
Megértési megközelítés: a hallgatók és az oktatók igényeihez alkalmazkodás mértéke

5

Hozzáadott érték: a tananyag kínálta valódi fejlődés

5

A tanulási motiváció fejlesztése: a tanulók nyelvi készségeik javítása iránti motivációját milyen mértékben növeli a tananyag

5

Innováció: mennyire innovatív, kreatív és korábban a szaknyelv tanításában ismeretlen a bemutatott megközelítés

5

Áthelyezhetőség: mennyire átemelhető, vagy szolgálhat forrásként további nyelvi projektekhez más országokban

5

Képességvizsgálat és validáció: az oktatók számára a hallgatók előrehaladásának követésére, illetve a hallgatói önértékeléshez, reflexióhoz alkalmas eszközök elérhetősége

5

Alkalmazhatóság: a tartalom rugalmassága, a tartalomnak a hallgatók, valamint adott szaknyelv oktatóinak igényeihez való adaptálásának lehetőségei

5

Használhatóság: technikai használhatóság értékelése az oktató és a hallgató szempontjából

5

Hozzáférhetőség: a hozzáférhetőség értékelése mind az oktató, mind a hallgató szempontjából

5

Megjegyzések:
Az internetes tanulási projekt kiváló lehetőség a tanároknak és tanulóknak egyaránt. A változatos feladatok jó alapot adnak a Magyar mint Idegen Nyelv tanulásához és tanításához. A különböző feladatok, szövegek, tesztek, szójátékok és nyelvi játékok ösztönzőek mind a tanulók mind a tanárok számára, mivel nem csupán hasznos anyagot dolgoznak fel, de mindezt játékos keretbe helyezik. A tananyag jelentős tudásbázist biztosít a tanulóknak.
Bár a projekt magyar nyelvű, további idegen nyelveken (mint például az angol, német, francia, spanyol és olasz) is kínál tanulási lehetőséget. A nyelvi transzferhatásnak köszönhetően megkönnyíti a nyelvtanulást.
Az interneten elérhető feladatok motiválóak, segítik a tanulást, ugyanakkor magas szintű szakmaiságot képviselnek. Átfogó ismeretszerzésre van lehetőség a különböző, elérhető nyelvek kínálata által.
A tanulók előrehaladásának követése egyszerű, mivel nem csak a szókincs, hanem a morfológia és mondatszerkezet értékelésére is adott a lehetőség.
Lehetőség van továbbá a tartalmat a tanulók szükségleteihez igazítani, mivel a tananyag számos különböző feladatot kínál.
Bár a tananyag elérhető mindenki számára, kiválóan lehet alkalmazni nyelvi órákon és egyéni tanuláshoz is, ahol biztosítva van az újonnan szerzett ismeretek ellenőrzése is.
Az oldalt könnyű elérni, a feladatok logikusan vannak elrendezve az oldalon.
A tananyag weboldala:
Visit