This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Atrinktų, išbandytų ir patvirtintų elektroninių kalbos mokymo(si) šaltinių duomenų bazė, skirta aukštojo mokslo studentams ir visiems, norintiems išmokti 18 skirtingų Europos kalbų.

Back to Teaching Sources

Latvių-lietuvių kalbų žodynas

Publikacijos data

The electronic version of Latvian-Lithuanian dictionary was designed according to the already published dictionary of Latvian-Lithuanian in 2003. (Compiler Butkus, A. Kaunas: Aesti, 2003)

Tikslinė grupė

Dėstytojai
Studentai

Sritis

Finansai
Menai ir muzika
Gyvybės mokslai
Verslas ir komunikacija
Inžinerija
Tarptautiniai santykiai
Žurnalistika ir multimedijos
Teisė
Medicina ir slauga
Tvarumas
Mokytojų rengimas
Turizmas

Mokymosi scenarijus

Savarankiškas mokymasis
Kontaktinis mokymasis

Tikslinė kalba

latvių
lietuvių

Pradinė besimokančiojo kalba

latvių

Besimokančiojo rekomenduojamas CEFR lygis

A1
A2

Priemonės tipas

Informaciniai šaltiniai (internetiniai žodynai / gramatikos / posakių knygelės)

Kalbos aspektai

Žodynas
Gramatika

Gebėjimai

Kalbėjimas
Kritinis mąstymas
Rašymas
Skaitymas

Aprašas

Elektroninis išteklius – latvių-lietvių kalbų žodynas. Parengtas pagal 2003 metais išleistą žodyną (Latvių–lietuvių kalbų žodynas. Sud. A. Butkus. Kaunas: Aesti, 2003), apie 43 tūkst. žodžių. Patogi paieškos sistema - yra virtuali latviškų raidžių klaviatūra. Gali naudotis kiekvienas, norintis išsiaiškinti konkretaus latvių kalbos žodžio vertimą į lietuvių kalbą. Pateikti žodžių junginiai, kai kurie frazeologizmai leidžia pamatyti semantinius skirtumus. Paieškos rezultatų sąraše rodomi įrašai, kurių pavadinime, posakyje ar pavyzdyje buvo rastas paieškos žodis. Paieškos rezultatuose galima peržiūrėti visus įrašus, kuriuose paieškos žodis yra paryškintas. Žodynas atpažįsta žodžių linksnius, todėl galima ieškoti bet kokio latviško žodžio linksnio. Sutrumpinimai įrašuose nurodoma papildoma specifinė informacija, pavyzdžiui, vartojimo sritis, gramatikos dalykai ir pan. Pateikiama ir prieiga prie terminų portalo eurotermbank.com (tai gali praversti siekiant aukštesnio kalbos mokėjimo lygio arba verčiant tekstus).

Atvejo analizė

Latvių-lietuvių žodynas naudojamas nuo pat dalyko „Latvių kalba“ mokymo pradžios per visą semestrą, dažniausiai rengiant namų darbus. Dirbant auditorijoje – kai studentams tenka savarankiškai versti tekstus.
Mokomojo dalyko „Gretinamoji lietuvių ir latvių kalbotyra“ metu daugiau dėmesio skiriama lietuvių kalbos žodžiams ir jų atitikmenims latvių kalba tiek semantiniu, tiek gramatiniu požiūriu.

Gairės

Žodyną galima naudoti nežinomų žodžių paieškai (vertimui), kaip bet kurį kitą dvikalbį žodyną. Teigiama yra tai, kad letonika.lv yra pridėta virtuali klaviatūra (atsirado palyginti neseniai). Taip pat praverčia galimybė pamatyti kitus žodžius, kurių lizde atsiranda ieškomas žodis. Ypač tai naudinga jau pažengusiems studentams (ir dėstytojams), pvz., dėstant kursą „Gretinamoji lietuvių ir latvių kalbotyra“, nes gali padėti palyginti semantikos ir gramatines žodžių chrakteristikas – giminės, skaičiaus panašumus/skirtumus.

Apžvalga

Kokybės rodiklis
Įvertinimas
Visapusiškas požiūris
gebėjimas atitikti dėstytojų ir studentų poreikius

4

Pridėtinė vertė
pateikti akivaizdūs patobulinimai

3

Motyvacijos stiprinimas
gebėjimas motyvuoti studentus, kad tobulintų savo kalbos įgūdžius

4

Naujoviškumas
veiksmingumas diegiant novatoriškus, kūrybiškus ir anksčiau nežinomus dalykinės kalbos mokymosi metodus

4

Perkeliamumas
galimybė tapti pagrindu įvairių kalbų mokymosi projektams kitose šalyse

3

Gebėjimų vertinimas ir pagrindimas
tinkamų priemonių prieinamumas dėstytojams, kad galėtų stebėti studentų progresą, ir galimybė studentams įsivertinti savo pačių pažangą bei reflektuoti apie mokymosi procesą

4

Pritaikomumas
turinio lankstumas ir galimybės dalykinės kalbos dėstytojams pritaikyti turinį savo ir studentų poreikiams

4

Naudingumas
įvertinkite priemonės techninį pritaikomumą dėstytojo ir studento požiūriu

4

Prieinamumas
įvertinkite priemonės prieinamumą dėstytojo ir studento požiūriu

4

Komentarai:
Latvių-lietuvių žodynas leidžia kiekvienam studentui (taip pat ir dėstytojui) pagal savo poreikius plėsti/tobulinti asmeninį žodyną - ieškoti naujų žodžių, aiškintis gramatikos ir semantinius skirtumus tarp lietuvių (besimokančiojo) ir latvių (tikslinės) kalbos ir pan., taip pat versti tekstus iš latvių kalbos.

Tiktų visiems lygiams, tačiau pažymėta, kiek pavyktų pasiekti vieną semestrą studijuojant dalyką „Latvių kalba“. Dalyko „Gretinamoji lietuvių ir latvių kalbotyra“ (magistro studijų) latvių kalbos lygis nelabai pasikeičia, nes būna praėję keletą metų po latvių kalbos pagrindų.
Nuoroda:
Visit